Arbeidet med konseptvalgsutredning (KVU) for E39 Bergsøya - Liabø skal legge vekt på å se hele transportsystemet i sammenheng, og å legge vekt på de overordnete nasjonale transportbehovene på strekningen. Dette innebærer at vegnett, kollektivsystem, forhold for gående og sykkellister og gods, samt andre aktuelle transportpolitiske virkemidler som vil inngå i konseptalternativene. Arbeidet skal også kunne brukes som grunnlag for arbeid med Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023, Regional Transportplan, fylkesplaner, handlingsprogram for transport og finansieringsløsninger.

Oppdraget ble gitt av Samferdselsdepartementet til Statens vegvesen 24. 03. 2010. Statens vegvesen tolker oppdraget dit hen at det er vegvesenet som har hovedansvaret for gjennomføringen av KVU-arbeidet.

”På bakgrunn av innspillene fra Vegdirektoratet gis Statens vegvesen med dette oppdraget å
gjennomføre KVU for følgende vegprosjekter:

  • E39 på strekninga Ålesund – Bergsøya
  • Ny innfartsveg med bytunnel i Molde skal Inkluderes i KVU-arbeidet

”KVU-arbeidet skal baseres på de føringer som er gitt gjennom retningslinjer for ordningen og senere avklaringer.  Departementet vil understreke at det må tas med konsept som vektlegger kollektivtransport, der dette er aktuelt. Vi vil minne om den knappe tiden som er til rådighet. For å holde tidsrammen i forhold til neste NTP må i utgangspunktet hovedtyngden av KVU-ene være ferdig i løpet av 2010.”

Bergsøya-Liabø (KVU)