Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

En tunnel under Hadselfjorden fra Melbu til Strønstad på Austvågøy kan styrke Lofoten og Vesterålen som felles region. Men utbygging av Hålogalandsvegen og E10 i Lofoten gir større virkninger for samfunnet, og inntil disse prosjektene er realisert bør fjorden krysses med ferge.

Det er konklusjonen i Statens vegvesens konseptvalgutredning (KVU) om framtidig kryssing av Hadselfjorden. Utredningen er laget på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, men det er opp til Nordland fylkeskommune å avgjøre om ferga på fylkesveg 82 mellom Melbu og Fiskebøl bør erstattes med tunnel.

En undersjøisk tunnel mellom Melbu og Strønstad med tilknyttede veger er beregnet å koste 3 milliarder kroner.

Kan kutte reisetid

En fast forbindelse mellom de to øygruppene innebærer at reisetida mellom Stokmarknes og Svolvær kan nær halveres, fra 1 time og 35 minutter i dag til 50 minutter med tunnel. Reisetida mellom Sortland og Svolvær kan kuttes fra to timer i dag til 1 time og 15 minutter. I tillegg vil en slik løsning gi full fleksibilitet, ved at trafikantene kan reise når de vil i stedet for å være avhengig av fergetider.

Fra statens side var det viktig å få svar på om en ny forbindelse mellom Lofoten og Vesterålen kunne få betydning for sykehus- og lufthavnstruktur. Konklusjonen er at avstanden mellom sykehusene på Leknes og Stokmarknes fortsatt er for lang til at en tunnel under Hadselfjorden alene kan føre til endringer i sykehusstrukturen. Dersom det skal være aktuelt, må reisetida internt i Lofoten reduseres først. En tunnel antas heller ikke å utløse endringer i utdanningsstrukturen i regionen.

E10-utbygginger først

Spørsmål om framtidig lufthavnstruktur i området er utredet i en egen rapport – Transportløsning for Lofoten, Vesterålen og Ofoten, som Avinor og Statens vegvesen la fram tidligere i år. Her anbefales utbygging av E10 mellom Svolvær og Leknes, sammen med utbygging av ny stor lufthavn på Leknes.

I anbefalingen i den nye utredningen om Hadselfjorden, understreker Statens vegvesen at både utbygging av E10 i Lofoten og E10/riksveg 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt (Hålogalandsvegen) bør realiseres før tunnel under Hadselfjorden.

Fire tunnel-løsninger

Statens vegvesen har vurdert fire konsepter for undersjøisk tunnel, med tre forskjellige utgangspunkt på Hadseløya. Det korteste alternativet er via Holdøya, som er vurdert å ha best samfunnsøkonomi. En slik tunnel vil imidlertid få en stigning på 8 prosent, mens kravet til nye tunneler i dag er maks 5 prosent. Ut fra dagens forskrift og kunnskap om risikoreduserende tiltak, kan Statens vegvesen ikke anbefale en slik tunnel.

De tre andre tunnelkonseptene går fra Hadseløya til Jenslibukta sør for Fiskebøl, Hadselsanden og Strønstad på Austvågøya. Alle disse oppfyller kravene til tunnelsikkerhet og målet om vesentlig redusert reisetid mellom Lofoten og Vesterålen. Av disse er Strønstad valgt fordi dette konseptet kommer best ut av den samfunnsøkonomiske vurderingen.

Flere konsepter

Statens vegvesen har analysert og vurdert totalt seks konsepter for framtidig kryssing av Hadselfjorden I tillegg til dagens fergeløsning er det vurdert å flytte fergesambandet fra Melbu – Fiskebøl til Ringen – Vassvika, som vil halvere overfartstida og dermed åpne for hyppigere avganger. Det er også vurdert å sette inn en ekstra ferge i dagens samband. Men ingen av disse løsningene gir vesentlig forbedring i av reisetida eller regionale virkninger av betydning for samfunnet.

En løsning med bru over Hadselfjorden er også vurdert, men svært høye kostnader og usikker teknologi gjorde at en slik løsning ble forkastet.

Videre prosess

Statens vegvesen anbefaler at videre planlegging av en eventuell tunnel under Hadselfjorden ikke starter før etter at de andre planlagte utbyggingene av E10 i området er på plass.

Utredningen er nå oversendt Samferdselsdepartementet.

Ferga over Hadselfjorden

Statens vegvesen anbefaler fortsatt ferge over Hadselfjorden inntil Hålogalandsvegen og E10 i Lofoten er utbygd.

K5 - Strønstad

 Tunnel fra Melbu til Strønstad på Austvågøy vurderes som det beste tunnelalternativet.

 

Aktuelt for fylke(r): Nordland