Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Skredsikring, behov for rigg- og deponi og plass til gang- og sykkelveg - blant annet - gjør det nødvendig å gjøre noen reguleringsendringer i forhold til vedtatt plan.

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-14 varsles det om oppstart av reguleringsendringer for E10/riksveg 85 Tjeldsund - Gullesfjordbotn - Langvassbukt.

Endringene gjelder for Langvatnet i Kvæfjord kommune, Djupfesthamn og Forvika i Lødingen kommune, Fiskefjorden i Tjeldsund kommune og Gausvik og Tjeldsundbru i Harstad kommune.

For områdene Djupfesthamn, Forvika og Fiskefjorden er det tidligere gjennomført reguleringsendringer på grunn av kostnadskutt. Det som kunngjøres nå, er nye reguleringsendringer.

Årsaken til reguleringsendringene er i hovedsak behovet for areal til rigg og deponi, samt mindre justeringer av vedtatt statlig reguleringsplan for prosjekt E10/riksveg 83/riksveg 85 Hålogalandsvegen.

Reguleringsendringer

 • Langvatnet, parsell 2, tegningsnummer R02-2-01, Kvæfjord kommune.
 • Austerdalen – Kanstadbotn, parsell 4 og 5, tegningsnummer R04-2-02 og R05-1-01, Lødingen kommune.
 • Djupfesthamn, parsell 6, tegningsnummer R06-2-04, Lødingen kommune.
 • Forvika, parsell 7, tegningsnummer R07-2-02, Lødingen kommune.
 • Fiskefjorden, parsell 8, tegningsnummer R08-2-06, Tjeldsund kommune.
 • Tunnel rx, Fiskefjorden – Kongsvikdalen, R08–1-01, R08-1-02, R08-1-03, R08-1-04 og R08-1-05, Tjeldsund kommune.
 • Gausvik, parsell 10, tegningsnummer R10 -2-05 og R10-2-06, Harstad kommune.
 • Tjeldsundbrua, parsell 10, tegningsnummer R10 -2-07, Harstad kommune.

Her finner du den vedtatte statlige reguleringsplanen. Forslag til endringer kan du se og laste ned i kart i høyremenyen.

 • Ved Langvatnet i Kvæfjord skal arealet tilknyttet skredvoll utvides for etablering av større skredvoll.
 • I Austerdalen i Kanstadbotn i Lødingen skal kryssløsning og vurderes for enklere og mindre plasskrevende kryss. Veglinja skal rettes ut og flyttes noe lengre mot nord. Deponiområdet skal utvides på nordre side av tunnelpåhugget.
 • Ved Djupfesthamn i Lødingen skal det avsettes mer areal til rigg- og deponi, samt noe skredsikring.
 • Ved Forvika i Lødingen skal det avsettes noe mer areal mot sjø for å sikre mot dårlige grunnforhold. Det avsettes også mer areal for skredsikringstiltak.
 • I Fiskefjorden i Tjeldsund skal det avsettes mer areal til rigg- og deponiområder. I tillegg avsettes areal mot sjø for å tilrettelegge for muligheten til utskiping av masser
 • Tunnel rx Fiskefjorden – Kongsvikdalen skal vurderes innkortet.
 • I Gausvik i Harstad kommune skal plangrensen utvides for å sikre tilstrekkelig areal for rigg- og deponi. Det må også sikres areal for tilgang til området over tunnelen for sikringsarbeider.
 • Langs Tjeldsund bru skal det sikres areal til fortausplater for å forlenge gang- og sykkelveg inn på brua. Det avsettes areal nord for brua for mulig mellomlagring av masser fra driving av tunnel. 

Synspunkter og innspill?

Naboer og grunneiere blir varslet direkte. Dersom du har spørsmål om planarbeidet, kan du kontakte Unni Kufaas på telefon 99 27 86 56 / .

Vi ber om at du sender synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til oss innen 29.06.2018. Send det til oss skriftlig enten med vanlig post til Statens vegvesen, Region nord, postboks 1403, 8002 Bodø eller e-post til . Merk innspillet med «Mimenr.18/54796».

Aktuelt for fylke(r): Nordland, Troms og Finnmark