Gjennom en storstilt utbygging av riksvegnettet mellom Sortland, Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund og Harstad, skal regionen knyttes tettere sammen. Prosjektet skal også sikre regional utvikling og gi bedre forutsetninger for næringslivet. 

Statens vegvesen lyste ut OPS-konkurransen 17. mai 2021 og tre leverandører deltar i tilbudskonkurranse med forhandling. Det forventes at det kan inngås kontrakt sommeren 2023. Forventet byggetid er 6-7 år med åpning av veganlegget 2029/2030.

Nordland Forbinde trekker seg fra E10 Hålogalandsvegen

Flere nyheter:

Via Borealis trekker seg fra OPS prosjektet E10 Hålogalandsvegen

E10 Hålogalandsvegen kan endre hele bransjen | Statens vegvesen

Se prosjektet i egen kartfortelling

Se prosjektet som video/animasjon

Det er gjennom reguleringsplanen vedtatt i 2017 lagt til rette for utbygging av i alt 148 kilometer veg mellom Sortland, Harstad og Evenes. Gjennom Prop. 101 S (2021-2022) vedtok Stortinget 11. mai 2021  at 82 kilometer av reguleringsplanen skal gjennomføres etter kontraktsmodellen OPS (offentlig-privat-samarbeid)

OPS-utbyggingen

En OPS-kontrakt gir én leverandør ansvar for prosjektering, finansiering, bygging og drift av det nye veganlegget i 25 år. OPS-kontrakten omfatter disse strekningene. 

 • rv. 85 fra Sigerfjordtunnelen til Gullesfjordbotn
 • E10 fra Gullesfjordbotn til Tjelsund bru
 • rv. 83 fra Tjeldsundbrua til Fauskevåg
 • rv. 85 fra Kåringen til Fiskefjord 

Totalt skal det bygges 82 kilometer ny veg, herunder 27 kilometer gjennom i alt sju tunneler. Av resterende bygges 35 kilometer i dagens veglinje mens 20 kilometer legges i ny veglinje. 

Prosjektets hovedmål

 • knytte regionen tettere sammen, sikre regional utvikling og gi bedre forutsetninger for næringslivet 
 • øke fremkommeligheten og redusere antallet ulykker og farlige situasjoner
 • korte inn E10 fra Tjeldsund bru til Langvassbukt med 30 km
 • redusere reisetiden på strekningen med 39 minutter 
 • sikre bærekraftig gjennomføring av kontrakten med krav til ivaretakelse av ytre miljø og bidrag til klimagassreduksjon

Kostnader

Den nye vegen er kostnadsberegnet til 9,2 milliarder kroner og skal delvis finansieres med bompenger.  Staten bidrar med fem milliarder kroner de første seks årene fra 2022 til 2027, og totalt ønsker regjeringen å sette av inntil 18,3 milliarder kroner til hele OPS-kontrakten. 

Reduserte utslipp 

E10/rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjord-Langvassbukt er også et pilotprosjekt som tester ut tiltak for grønnere og mer miljøvennlig utbygging. Målet til Statens vegvesen er å halvere andelen CO2 utslipp og begrense omfanget av naturinngrep under sine utbygginger. Begge deler er viktige tiltak for en mer bærekraftig utvikling av vegnettet. Gjennom denne OPS-kontrakten, har Statens vegvesen høye ambisjoner om å utvikle verktøy og metoder for å nå Norges – og Europas klimamål for reduksjon av klimagassutslipp i anleggsbransjen. 

Eksempler på slike tiltak er

 • et tallfestet minimumskrav til klimagassreduksjon 
 • krav til forpliktende klimagassbudsjett med bonus- og sanksjonsordninger 
 • gjennomgående fokus og krav til bærekraftig gjennomføring av prosjektet, koblet opp mot FNs bærekraftmål 
 • premiering av innovativ gjennomføring som kan gi ytterligere klima- og miljøgevinster 
E10 - mot Lofast-krysset. Foto: Tomas Rolland

Vei:
E10
Fase:
Tilbudsfase
Kommuner:
Lødingen, Sortland, Kvæfjord, Tjeldsund, Harstad
Fylker:
Nordland, Troms og Finnmark
Lengde:
82 000
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Oppstart:
Sommer 2023
Antatt åpnet:
Desember 2029

Området. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Fjordgata 5 9405 Harstad

Kontakter

Reidar Johansen

Prosjektleder
Telefon:
906 75 055
E-post:

Guro Dalheim Johansen

Assisterende prosjektleder
Telefon:
918 36 295
E-post:

Unni Kufaas

Planleggingsleder og nabokontakt
Telefon:
992 78 656
E-post:

Knut Haarvik

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
91363044
E-post:

Sist oppdatert: