Hensikten med prosjektet er å bedre fremkommeligheten og redusere reisetiden på E10/rv. 85/rv. 83 mellom Sortland, Harstad og Evenes.

E10 Hålogalandsvegen kan endre hele bransjen | Statens vegvesen

Reguleringsplan for E10 Hålogalandsvegen, parsell 15 til offentlig ettersyn, høringsfrist 1. september 2021.

 

 

 

 

Hålogalandsvegen er Nord-Norges største samferdselsprosjekt. Gjennom en storstilt utbygging av riksvegnettet mellom Sortland, Harstad og Evenes skal regionen knyttes tettere sammen. Prosjektet skal sikre regional utvikling og gi bedre forutsetninger for næringslivet. 

Reguleringsplanen vedtatt i 2017 legger til rette for utbygging av i alt 148 kilometer veg. Gjennom Nasjonal transportplan har Stortinget gitt prioritet til bygging av 82 kilometer av dette, som skal gjennomføres etter kontraktsmodellen OPS (offentlig-privat-samarbeid)

OPS-utbyggingen

En OPS-kontrakt gir én leverandør ansvar for prosjektering, finansiering, bygging og drift av det nye veganlegget i 25 år. OPS-kontrakten i prosjektet Hålogalandsvegen omfatter disse strekningene: 

  • Rv. 85 fra Sigerfjordtunnelen til Gullesfjordbotn
  • E10 fra Gullesfjordbotn til Tjelsund bru
  • Rv. 83 fra Tjeldsundbrua til Fauskevåg
  • Rv. 85 fra Kåringen til Fiskefjord 

Totalt skal det bygges 82 kilometer ny veg, herunder 27 kilometer gjennom i alt sju tunneler. Av resterende bygges 35 kilometer i dagens veglinje mens 20 kilometer legges i ny veglinje. 

Status og vegen videre

Forutsatt stortingsvedtak om finansiering i løpet av våren 2021 kan vi lyse ut oppdraget sommeren samme år. Mulige tilbydere prekvalifiseres før Statens vegvesen skal forhandle med inntil tre leverandører for å fastsette de endelige rammene for prosjektet.

Signering av kontrakt kan skje tidlig i 2023. Vi anslår byggetiden til 6-7 år og det nye veganlegget kan dermed være ferdig i løpet av 2029.

E10 - mot Lofast-krysset. Foto: Tomas Rolland

Vei:
E10
Fase:
Planfase
Kommuner:
Lødingen, Sortland, Kvæfjord, Evenes, Tjeldsund, Harstad
Fylker:
Nordland, Troms og Finnmark
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2014-2023
Oppstart:
2018

Området. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Fjordgata 5 9405 Harstad

Kontakter

Reidar Johansen

Prosjektleder
Telefon:
906 75 055
E-post:

Guro Dalheim Johansen

Assisterende prosjektleder
Telefon:
918 36 295
E-post:

Unni Kufaas

Planleggingsleder og nabokontakt
Telefon:
992 78 656
E-post:

Knut Haarvik

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
91363044
E-post:

Sist oppdatert: