Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

E10 Hålogalandsvegen: Oppsummering fra møter med leverandører

Statens vegvesen (SVV) kunngjorde i desember 2019 muligheten for at leverandører kunne melde interesse for møte om OPS-prosjektet E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt (heretter kalt «E10 Hålogalandsvegen»).

Prosjektet har i perioden januar 2020 til september 2020 avholdt markedsmøter med følgende leverandører:

 •  Acciona
 • AF Gruppen
 • Skanska
 • Vinci
 • Svevia
 • Ballast Nedam
 • Gulermak
 • Itenera

Dette er en kort oppsummering fra møtene som ble avholdt.

Formålet med møtet og informasjon om prosjektet

1.1. Innledende

SVV ønsket innspill til kontrakt og konkurransegrunnlaget for prosjektet. Det var også ønskelig å orientere nærmere om prosjektet, herunder om reguleringsplanene, hvilket forarbeid som er gjort og forberedende arbeider som skal gjennomføres før byggestart.

1.2. Geografisk plassering

Prosjektet strekker seg gjennom to fylker (Nordland og Troms og Finnmark) og fem kommuner (Sortland, Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund og Harstad).

Prosjektet omfatter 82 km veg fra Sigefjordtunnelen mot Fauskevåg og Tjeldsundbrua.

1.3. Reguleringsplan

Statlig reguleringsplan fra 2017 ligger til grunn for prosjektet, men det er gjort en del reguleringsendringer i 2018 og 2019. Alle reguleringsplaner er vedtatte.

Reguleringsplanene er juridisk bindende. Prosjektet er rigget for OPS og reguleringsområdet er gjort så bredt som lovverket tillater. Det er satt av store arealer til rigg og deponi, annen veggrunn.

1.4. Hensikt/mål med prosjektet

Korte ned avstander og binde Hålogalandsregionen nærmere sammen, både for næringsliv og private.

1.5. Prosjektets hovedmengder

 • 82 km veg
 • 7 stk. tunneler på til sammen 27 km
 • 22 bruer i veglinja
 • Flere mindre konstruksjoner og skredkonstruksjoner (skredproblematikk på strekningen)

1.6. Konkurransen - fremdrift og forberedende arbeider

SVV fremla i møtene foreløpig plan om å ferdigstille konkurransegrunnlaget våren 2020.

Stortingsproposisjon var forventet vedtatt i vårsesjonen 2020.

Målsetninger for prosjektet var basert på dette utlysning i annet halvår 2020, sannsynligvis i september måned, gitt finansieringsvedtak i Stortinget. SVV så med denne fremdriften for seg kontraktsignering tidlig 2022.

Stortingsproposisjonen er nå forventet vedtatt våren 2021 og gitt dette blir sannsynlig dato for utlysning sommeren samme år. SVV ser med revidert fremdrift for seg at kontraktsignering kan skje i 2023.

Byggefasen er estimert til ca. 6-7 år, med en påfølgende driftsfase på 25 år.

2. Kontrakten og konkurransegrunnlag 

2.1. Grunnforhold

2.1.1. Utførte grunnundersøkelser

SVV redegjorde for hvilke grunnundersøkelser som er gjort og orienterte om at resultatet av undersøkelsene er lagt ut på SVVs hjemmesider.

2.1.2. Potensielle kontraktsreguleringer – risikoregulering

SVV ønsker innspill om hvilken regulering leverandørene kunne se for seg vedrørende risiko for grunnforhold.

3. Milepæler og frister – særlig om trafikkåpning

3.1. Betalingsplan

SVV redegjorde for hvordan de ser for seg betalingsplanen (trafikkåpning)

 • Leverandørene etterspurte mulighet for og syn på eventuell tidligere trafikkåpning.
 • Diskusjon om tidligere betaling som insentiv
 • Forslag om bonus ved tidligere trafikkåpning.

4. Endringer

4.1. Complete contract

SVV legger opp til at denne OPS-kontrakten skal være «complete contract».

SVV redegjorde for momsproblematikk.

 • Innspill fra leverandører om at det er ønskelig med betaling av endringer underveis.
 • Nivå på endringskompetanse for oppdragsgiver ble diskutert.
 • «complete contract»-modellen gir utfordringer ved finansiering av endringer.
 • Innspill om fordeler og ulemper ved denne løsningen.

5. Finansiering og valuta

SVV legger opp til NOK som valuta for kontrakten.

 • Innspill fra leverandører er at NOK kan være en utfordring.

6. Konkurransegjennomføring

6.1. Antall kvalifiserte leverandører

SVV legger opp til at det vil bli 3 leverandører som prekvalifiseres.

 • Antall prekvalifiserte leverandører ble diskutert.

6.2. Om hvilke krav som skal stilles til miljø

SVV ønsker innspill fra leverandører vedrørende hvilke krav som anses hensiktsmessige å stille i forbindelse med miljø og klima.

6.3. Financial close og vedståelsesfrist

SVV ønsker innspill vedrørende perioden for financial close, herunder vedståelsesfristen for leverandørene som innstilles som nr. 2 og nr. 3.

6.4. Kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier

Innspill vedrørende

 • Innspill fra leverandørene som gjelder klarhet rundt vekting av ulike kriterier.
 • Innspill om viktigheten av hensiktsmessige tildelingskriterier og forutberegnelighet.

7. Drift

SVV orienterte om planen knyttet til driftsperioden – inklusive drift i byggefasen.

7.1. Betydelig del av prosjektet

25 års driftsfase, men også driftsansvar under byggetid.

 • Diskusjon om når det er sannsynlig at leverandøren vil være klar til å overta driftsansvaret for eksisterende veier etter kontraktsignering.
 • De særlige klimatiske utfordringer som gjør seg gjeldende ble diskutert.

8. Trekktabellen

SVV redegjorde for tanken bak trekktabellens oppbygging og funksjon.

9. Henvendelser

Henvendelser kan sendes til:

 • Gøran Sofienlund: 
 • Jan Egil Eilertsen: 

10. Innspill fra leverandører

 • Forslag om at utførelsestiden blir et tildelingskriterium istedenfor an fastsatt dato av hensyn til å redusere kostnader.
 • Er det mulig med «partial opening» i konkurransegrunnlaget, altså delvis åpning av vegen innenfor 3-4 år.
 • Konkurransegrunnlaget/kontraktens regulering av språk. Leverandører har tidligere opplevd språk som en utfordring.
 • Språkregulering i kontrakten er forutsatt å være norsk, men SVV jobber fortsatt med dette punktet. Ikke landet av oppdragsgiver enda.
 • Tunneler og forventet tekniske kvalifikasjonskrav.
 • Leverandør foreslår at det åpnes for frihet i utformingen, gjennom angivelse av funksjonskrav.
 • Kvalifikasjonskrav/tildelingskriterier og vekting av disse: teknisk score vs. pris.
 • Risikoen for grunnforholdene.
 • Tilbakemelding fra alle leverandører er at det ikke er ønskelig ikke at 100% av risikoen for grunnforhold skal ligge hos leverandøren. SVV bør vurdere mekanismer i kontrakten for deling eller begrensninger.
 • Leverandørene betrakter tunnelarbeidene som den største risikofaktoren.
 • Diskusjon om «complete contract» vs. betaling av endringer løpende.
 • Forslag om bonus ved tidligere trafikkåpning enn avtalt frist i kontrakt.
 • Risikoen for bompengenivået ble tatt opp av leverandørene.
 • Nivå på «Loosers fee» ble diskutert.
 • Tidspunkt for etablering av OPS-selskapet ble diskutert.
 • Det ble også reist spørsmål om risiko for kulturminner.
 • Klimabudsjett for byggeperioden kan gå, men hva med klimautslippsbudsjett for driftsperioden?
 • Leverandører mener at det kan by på utfordringer å binde seg opp til et klimabudsjett for de neste 25 åre