Her finner du overordnede planer og dokumenter for prosjektet.

 

  • Grunnerverv
    Informasjonsbrosjyre om hvordan Statens vegvesen kjøper eiendom i forbindelse med vegbygging


  • Reindriftsfaglig konsekvensutredning
    Reindriftsfaglig konsekvensutredning av E10/rv.85/rv.83 Evenes – Harstad – Sortland og langsiktig konsekvens av kommunal utbygging for reinbeitedistriktene Kanstadfjord/Vestre Hinnøy, Kongsvikdalen, Tjeldøy og Grovfjord.

 

Hålogalandsvegen