Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

En kort oppsummering av status i planleggingen av Hålogalandsvegen.

Reguleringsendringer

Våren 2018 ble det satt i gang reguleringsendringer på fire av parsellene, to i Lødingen kommune og to i Tjeldsund kommune. Hensikten var å unngå dårlige grunnforhold og på den måten redusere kostnadene i prosjektet. Høringsfristen var 2. mai, og innspillene skal nå innarbeides. Det legges opp til vedtak av endret plan i løpet av juni.

I løpet av juni skal det startes lignende prosesser på 8 nye parseller. Disse ligger i kommunene Kvæfjord, Harstad, Lødingen og Tjeldsund. Det er kun snakk om mindre justeringer og forbedringer på planene, og arbeidet starter etter planen i løpet av juni. Det blir som vanlig satt en høringsfrist på dette, og frist og rutiner for tilbakemelding annonseres i dagspressen etc.

Kulturminner – grunnundersøkelser

Til begge planarbeidene, både det som er gjort og det som skal gjøres, skal det gjennomføres kulturminneundersøkelser i regi av forskjellige sektormyndigheter. Vi forventer at dette arbeidet skal starte i slutten av mai, og alle berørte grunneiere blir kontaktet.


Flyplass-krysset

Parsell 15, som blant annet innebærer kryss-området til Evenes lufthavn, ble tatt ut av den statlige reguleringsplanen før vedtaket sommeren 2017. Status her er uendret – og videre arbeid med parsell 15 avventes til Forsvarsbygg har fått vedtatt sin reguleringsplan for området. Planen til Forsvarsbygg blir muligens vedtatt i løpet av 2018.

Kart OPS

OPS-prosjektet

Både i 2018 og i 2019 kommer det til å skje mye i felten, både i forbindelse med grunnundersøkelser, kulturminneundersøkelser og flytting av kraftlinjer.

 

  • Arbeidet med grunnerverv skal etter planen starte i løpet av 2019. 
  • Det vil bli gjennomført flere grunnundersøkelser i løpet av 2018/2019. Grunneiere blir kontaktet direkte. I tillegg er det planlagt å starte med utgraving av kulturminner i løpet av 2019. 
  • Vi jobber sammen med kraftselskapene for å legge om høyspentnettet der det er behov for dette.

Finansiering av OPS

Arbeid med å sikre finansiering er startet opp gjennom utarbeidelse av sentralt styringsdokument som skal gjennom ekstern kvalitetskontroll før det sendes til Stortinget for endelig godkjenning. En vedtatt stortingsproposisjon vil gi prosjektet oppstartstillatelse og finansiering, og dette kan være på plass våren 2019.


Kan starte bygging av OPS i 2021 

Perioden frem til høsten 2019 skal prosjektet utarbeide konkurransegrunnlag som planlegges sendt ut sent høsten 2019. Etter dette skal prosjektet først prekvalifisere tilbydere og så forhandle med 3 utvalgte leverandører. I slutten av 2020 forventer prosjektet å ha funnet beste leverandøren som det inngås kontrakt med.

I løpet av 2021 starter bygging av OPS-strekningen.

Det planlegges med åpning av OPS-strekningen i 2025/26.

 

Aktuelt for fylke(r): Nordland, Troms og Finnmark