Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

For å redusere kostnadene i prosjektet og unngå noen områder med usikre grunnforhold, ble det foreslått mindre endringer på vedtatt reguleringsplan for Hålogalandsvegen i Tjeldsund og Lødingen kommune. Endringene er nå vedtatt.

Planforslagene ble sendt på høring og offentlig ettersyn i perioden 21. mars– 2. mai. Statens vegvesen har i høringsperioden mottatt til sammen 10 innspill, 6 fra sektormyndigheter, ett innspill fra kommuner, ett innspill fra lag og foreninger, ett fra grunneiere og ett fra andre.

Her finner du saken med dokumenter.

Endringsforslagene gjaldt den delen av Hålogalandsvegen som er planlagt gjennom kommunene Tjeldsund og Lødingen, og kommunene har nå fattet nødvendige vedtak.

Lødingen kommune vedtok endringene med en endring:

Eventuelle kulturminner som registreres etter arkeologiske undersøkelser i parsell 7 Forvika skal innarbeides i planen i tråd med kulturminnefaglig uttalelse fra Nordland fylkeskommune og eventuell godkjenning fra Riksantikvaren. Uttalelsen og eventuell godkjenning fra Riksantikvaren fremlegges kommunestyret straks den foreligger.

Tjeldsund kommune vedtok endringene slik de ble lagt frem.

Se vedtakene

Du finner begge vedtaksbrevene som vedlegg nederst i denne saken.

Aktuelt for fylke(r): Nordland, Troms og Finnmark