Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen er i ferd med å avslutte arbeidet med utredningen om framtidas innfartsveger til Tromsø, og ber politikerne om innspill før den endelige rapporten med faglige anbefalinger legges fram før påske.

På samrådingsmøtet med 13 berørte ordførere og den politiske ledelsen i Troms og Finnmark fylkeskommune og Sametinget redegjorde Statens vegvesen for status i arbeidet og om resultatene av analysene som er gjort av de ulike alternativene.

Det er Samferdselsdepartementet som har bestilt den konseptvalgutredningen (KVU) for innfartsvegene til Tromsø. Tidsperspektivet er på 30 til 40 år, og utredningen skal danne grunnlag for videre planlegging og prioritering.

Mange alternativer

Utredningen omfatter både veger og hurtigbåtforbindelser i fem ulike retninger. I høst vedtok Statens vegvesen å skrinlegge noen av alternativene, fordi de ikke oppfyller målene om kortere reisetid eller mer effektiv godstransport. Blant annet ble nye vegløsninger fra Finnsnes til Tromsø, ferjefri forbindelse over Lyngen og nye hurtigbåtforbindelser nordover forkastet.

Sju konsepter gjenstår, hvorav ett er et såkalt null-alternativ som innebærer videre utvikling av dagens transportsystem med bedre ferjetilbud og bedre tilbud for tungtrafikken og turister, men uten større endringer av dagens vegsystem.

Målet for utredningen er å peke på løsninger som kan knytte Tromsø og naboregionene tettere sammen, slik at bo- og arbeidsmarkedene utvides. I tillegg er det et mål å utvikle E8 og E6 sørover til mer effektive og trafikksikre korridorer for godstransport.

Effektiv veg over Malangen

Analysene viser at målene oppfylles best ved å bygge en helt ny hovedveg fra Buktamoen via Malangen til Tromsø. Her er det skissert et østlig og et vestlig konsept. Det østlige konseptet består av bruer over Målselva, Nordfjorden, Balsfjorden og Ramfjorden, en tunnel på 4 og 6 kilometer og tilknytning til dagens E8 vest for Olavsvern/Ramfjordneset. Det er også vurdert et vestre konsept over Malangen med undersjøiske tunneler som ender ved Holt på Tromsøya. Det antas at det vestre konseptet vil ha større ulemper for naturmiljø, reindrift, nærmiljø og friluftsliv.

En ny hovedveg over Malangen vil kunne redusere reisetida mellom Tromsø og Finnsnes med hele 50 minutter, slik at framtidig reisetid blir omlag 1 time og 15 minutter. Mellom Tromsø og Bardufoss reduseres reisetida med 40 minutter – til ca. 1 time og 10 minutter.

En helt ny hovedveg fra Buktamoen til Tromsø er imidlertid beregnet å koste rundt 10 milliarder kroner, og vil ikke ha effekt uten at hele strekningen bygges ut.

Flere muligheter

De andre konseptene som er analysert, er utbedring av vegen til Karlsøy, ferjefri veg til Lyngseidet og ny E6 og utbedring av E8 mellom Storfjord og Tromsø, eventuelt med Tindtunnel mellom Laukslett og Tomasjord.

Også disse løsningene bidrar til å knytte bo- og arbeidsmarkedene tettere sammen og bedrer forholdene for godstransporten. Men ingen av disse løsningene vurderes å kunne få store regionale ringvirkninger, og alle alternativene er svært kostbare.

Statens vegvesen har også analysert et konsept med en ekstra hurtigbåt mellom Finnsnes og Tromsø.

Anbefalinger

– Vi har hatt en tett dialog både med fylkeskommunen, kommunene, næringsliv og andre transportbrukere gjennom hele prosessen. Derfor er det også viktig for oss å få synspunkter på de analysene som er gjort før vi kommer med våre endelige anbefalinger, sier Unni M. Gifstad, som er avdelingsdirektør for Transport Nord i Statens vegvesen.

– Vår jobb er å levere et faglig grunnlag som viser muligheter, utfordringer og kostnader ved de ulike alternativene, slik at både staten og fylkeskommunen har et best mulig grunnlag for å ta politiske beslutninger om hvordan framtidas tran

 

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark