Regjeringen har i januar 2015 godkjent konseptvalgutredningen og gitt rammer for videre planlegging.

Statens vegvesen har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for hovedvegsystemet i Moss og Rygge kommuner. Konseptvalgutredningen er kvalitetssikret av eksterne konsulenter (KS1) og ble lagt ut til offentlig høring i perioden 16. november 2012 til 18. januar 2013. Etter høringsrunden ble KVU-rapporten, høringsuttalelser og KS1-rapporten sendt til regjeringen for endelig beslutning om hva som skal planlegges videre og hvilket konsept som skal legges til grunn for videre planlegging etter plan- og bygningsloven.

Regjeringen har nå godkjent konseptvalgutredningen for hovedvegnettet i Moss og Rygge. Følgende hovedlinjer legges til grunn for videre utvikling og planlegging i saken:

  • Hovedvegsystemet i Moss og Rygge skal utvikles med utgangspunkt i KVU'ens konsept 5. I det videre arbeidet skal også videreutvikling av vegtiltakene i KVU'ens konsept 6 (Anbefalt konsept) tas hensyn til.
  • Utvikling av bypakke for hovedvegsystemet i Moss/Rygge må ses i sammenheng med konseptvalget som gjøres for fjordkryssing av Oslofjorden. Det vises i denne sammenheng til at KVU for kryssing av Oslofjorden er til ekstern kvalitetssikring KS1.
  • Det skal arbeides videre med å konkretisere en finansieringsplan i tråd med dette.
  • Statens bidrag begrenses til delfinansiering av riksvegtiltak.
  • Ved eventuell bompengefinansiering skal det legges vekt på nytteprinsippet, slik at belastningen for gjennomgangstrafikken ikke blir urimelig. Nytteprinsippet skal forstås i vid forstand ved at også tiltak for gange, sykkel og kollektiv kan finansieres, dersom de gir nytte for betaler. I vurderingen skal det også legges vekt på hvorvidt det vil være urimelig at gjennomgangstrafikk brukes som finansieringskilde for lokale tiltak. 

Godkjenningen kan leses i sin helhet her.

Kartet over er av Konsept 6 (anbefalt konsept), du finner også dette kartet med mulighet til å forstørre i menypunktet «Kart anbefalt konsept» til høyre.

Fase:
Ferdigstilt
Kommuner:
Moss
Fylker:
Østfold

Hovedvegnettet i Moss og Rygge. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Tonje Holm

Prosjektleder
Telefon:
96 23 69 15
E-post:

Sist oppdatert: