Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Flytting av flyplassen i Bodø gir en unik mulighet til å utvikle et grønt og framtidsrettet transportsystem i Bodø. Det er konklusjonen i konseptvalgutredningen «Ny by Bodø – transportsystemer».

Last ned: KVU-rapport Ny by Bodø - transportsystemer (16 MB).pdf

Utredningen foreslår en trinnvis utbygging av veg til den nye flyplassen, og en kompakt og sentrumsnær byutvikling. Det vil legge til rette for at flere vil velge å gå, sykle eller reise kollektivt, samtidig som det gir god og forutsigbar framkommelighet for næringstrafikken.

Konseptvalgutredningen har hatt som oppgave å se på hvordan transportsystemet i Bodø best kan utvikles når flyplassen flyttes lenger sør. Utredningen har skjedd i samarbeid med Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, Jernbanedirektoratet, Avinor, Kystverket og Fylkesmannen i Nordland.

Ny flyplass må ha ny veg

Utredningen har vurdert flere alternative vegtraséer til den nye flyplassen. Anbefalingen er en løsning som ligger sør for den nye bydelen, og dermed ikke blir en barriere mellom ny og gammel by. Løsningen gir best rom for byutvikling, samtidig som den gir et robust hovedvegsystem. I denne løsningen blir vegen én av hovedadkomstene til den nye bydelen, og leder biltrafikken utenom byutviklingsområdene.

Vegvesenet legger opp til trinnvis utbygging av det sørlige alternativet, også fordi det må bygges en arm for å få tilgang til ny flyplass. Det gir en effektiv og realistisk løsning på kort sikt, og samtidig vil trinn 2 være positivt for utviklingen av den nye bydelen og byen som helhet. Armen til flyplassen er kostnadsberegnet til 267 millioner kroner.

Stort potensial for mer gåing og sykling

Bodø kommune har et vedtatt mål om at personbiltrafikken ikke skal øke, selv om befolkningen øker. Utredningen bygger opp under nullvekstmålet, og anbefaler en kompakt byutvikling der 80 prosent av veksten kommer i sentrum og den nye bydelen.

Knutepunkt

Bodø har både havn og jernbane. En del av oppdraget har vært å se på behov og mulighet for å flytte havneområdet, og om ny havn og flyplass skulle kobles på jernbanen. Det er ikke funnet grunnlag for å flytte havn eller bygge ut jernbane til ny bydel i utredningsperioden. Forslaget i utredningen er imidlertid ikke til hinder for flytting av havnen, dersom det skulle bli behov for det på et senere tidspunkt. Jernbanetilknytning til ny flyplass/ny havn er beregnet å bli svært kostbar, mellom 4,1 og 7 milliarder kroner, avhengig av valgt løsning. Utbygging anbefales derfor ikke innenfor tidsperspektivet til denne KVU’en.

Rapporten er nå oversendt Samferdselsdepartementet, som beslutter valg av konsept/løsning. Departementet vurderer også om KVU’en skal sendes på høring og til ekstern kvalitetssikring, KS1.

Om utredningen

Konseptvalgutredningen er en overordnet utredning som skal vurdere transportsystemet i og rundt Bodø i et 40-årsperspektiv. Utredningen tilfredsstiller de samme miljøambisjonene og faglige ambisjonene som gjelder for de statlige storbyutredningene for nullvekst.

Samarbeidet mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, Avinor, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Statens vegvesen og Fylkesmannen i Nordland omfattet også:

  • Rullering av Bypakke Bodø; inkludert trefelttsvegen og Thallkrysset – Snippen – Sjøgata 
  • Byutvidelse og transportsystem 
  • Strekningsvise prosjekter 
  • ITS bypilot Bodø
Illustrasjon av ny bydel i Bodø når flyplassen flyttes.
Illustrasjon, Bodø kommune. Foto: Illustrasjon Bodø kommune

Fase:
Utredningsfase
Kommuner:
Bodø
Fylker:
Nordland
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029

Ny by Bodø - transportsystemer (KVU) © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Svein Bjørgo Larsen

Prosjektleder
E-post:

Unni M. Gifstad

Strategisjef
Telefon:
95441440
E-post:

Sist oppdatert: