Handlingsprogrammet for byvekstsamarbeidet og Oslopakke 3 for perioden 2024-2027 er vedtatt av Oslo bystyre 21. juni og Viken fylkesting den 22. juni.

I forslaget til handlingsprogram 2024-2027 videreføres satsingen på utbygging av kollektivinfrastruktur, drift kollektiv og sykkeltiltak for i størst mulig utstrekning å sikre god måloppnåelse i tråd med byvekstavtalens målsettinger.

Partene i Oslopakke 3 legger opp til å reforhandle Oslopakke 3-avtalen våren 2024 der bl.a. måloppnåelse, nye porteføljevurderinger og finansiering vil bli tema.

Handlingsprogram 2024-2027 for Byvekstsamarbeidet og Oslopakke 3 finner du her  

I år er historiske måloppnåelse for 2022 skilt ut i egen rapport, denne finner du her