Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Regionalplan for Transportkorridor Vest ble vedtatt av Rogaland fylkesting 07.06.2011.

Regionalplanen legges til grunn for planlegging av tiltak i og langs transportkorridoren på kommunedelplan- og reguleringsplannivå.

Regionalplanen skal:

  • Understøtte regionens satsing på etablering av et nasjonalt logistikknutepunkt i Risavika
  • Vektlegge fremkommelighet for kollektivtransport
  • Stille krav til ivaretakelse av myke trafikanter, boligområder og grøntområder
  • Bidra til en dreining i reisemiddelfordelingen i henhold til overordnede planer