Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Statens vegvesen har bygt firefeltsveg i Tanangervegen, frå Sømmebakken, forbi Sola skole, til Tjora.

Både dei som køyrer, syklar og går skal nå komme betre fram på strekninga. Vi har bygt tosidig gang- og sykkelveg og ny rundkøyring ved Kolnesvegen og Sola Prestegårdsveg. Nytt busstopp er på plass ved Sola skole, og vi har bygt ny og breiare undergang for gåande og syklande ved skolen.

Sømmebakkern.Sola skole - nytt busstopp
Nytt busstopp ved Sola skole. Foto: Undi Torstensen