Vi forsøker å utføre arbeidet slik at risikoen for skader blir så liten som mulig.

Vi kan likevel ikke garantere at skader ikke vil oppstå. Erfaringer fra tidligere prosjekt viser at det kan oppstå noen skader selv om vi har tatt våre forholdsregler.

Bygningsskader

Det kan oppstå skader på bygninger som følge av rystelser eller steinsprut etter sprengning.

Vi setter derfor ofte ut rystelsesmålere som følger med på nivået på rystelsene ved sprengning.

Slik melder du inn bygningsskader

Dersom du oppdager skader du tror er forårsaket av anleggsaktiviteten vår, ønsker vi at du snarest sender en e-post til eller brev til Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

Gi en kort beskrivelse av skaden og når den ble oppdaget. Dokumenter gjerne med bilder.

Vi vil ta kontakt og gjøre en første vurdering av skaden. Ved skader på boliger som kan være knyttet til sprengningsarbeider, vil vi undersøke om boligen er kartlagt tidligere og hva som eventuelt er registrert av tidligere skader. Vi vil også undersøke rystelsesmålingene og eventuelt sprengningsrapport.

Meld til forsikringsselskapet

Vi anbefaler at du melder skaden til ditt forsikringsselskap. Det er viktig at dette blir gjort raskt, fordi det er vanlig at forsikringsselskap krever at det meldes fra om skader innen en viss tid etter at skaden er oppdaget. Forsikringsselskapet vil gjerne få utarbeidet en skadetakst, vurdere skaden og årsaken til denne. Ved eventuell utbetaling etter skade, vil selskapet vurdere om de vil fremme regresskrav mot Statens vegvesen.

Skade på kjøretøy

Ønsker du å melde inn en skade på kjøretøy, gjør du det slik:

1. Dokumenter skadene så godt som mulig, gjerne med bilder fra skadested, skade på kjøretøy og skaderapport fra verksted
2. Viktig med nøyaktig beskrivelse av tid/sted
3. Sendes til  eller per post til: Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer

Da vil det bli gjort en vurdering av ansvar, årsak, sammenheng og økonomisk tap.

Naboinformasjon