Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Som en del av Harstadpakken jobber vi med å redusere trafikkstøyen i forbindelse med de vegene vi skal bygge og utbedre.

I alle delprosjektene i Harstadpakken blir det vurdert i hvor stor grad de nærliggende eiendommene vil påvirkes av støy når vi er ferdige å bygge. I noen tilfeller vil vi bygge støyskjermer og i tillegg vil vi utføre støydempende tiltak på en del eiendommer/boliger.

Vi utfører tiltak på den enkelte eiendom

Tiltakene har ulikt omfang avhengig av hvor eiendommene ligger. En del boliger kan få nye, lydisolerende vinduer og verandadører. I tillegg kommer tetting eller utskifting av gamle ventiler, og montering av nye lydventiler. Noen boliger kan få tilbud om innvendig/utvendig tilleggsisolering av fasader og noen kan få tilbud om lokal skjerming av uteplasser.


Kostnaden dekkes av Statens vegvesen

Dersom boligen din har krav på støytiltak vil kostnadene bli dekket av Harstadpakken.

Hvordan beregner vi støy?

Beregning av vegtrafikkstøy utføres etter ”Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy, 2014” utgitt av Statens vegvesen, Vegdirektoratet. Metoden bygger på en stor mengde erfaringsdata utført i Norden. Når man beregner støy legges det inn verdier for de ulike støyfaktorene som gir et reelt støybilde som det aktuelle målepunktet kommer til å ha i år 2040. Faktorer som har innvirkning på støynivået er; trafikkmengde, trafikkhastighet, trafikksammensetning/andel tunge kjøretøy, trafikkfordeling dag/kveld/natt, terrengform/avstand til veg, marktype, vegens stigning og refleksjoner fra bygg/ konstruksjoner, fjell, vann og asfalterte flater.

Vi kontakter boligeierne

Ut fra en slik kartlegging ser vi hvilke eiendommer som har krav på støytiltak. Vi kontakter deretter boligeierne og finner ut av hvilke støytiltak som kan være aktuelle for den enkelte bolig. For hver bolig lages det en rapport og et tiltaksark som blant annet viser:

 • eiendommens adresse og eierforhold, m/bilde
 • fasadenivåene foran de støyfølsomme rommene som
  er beregnet
 • beregnede innenivåer i rommene før tiltak
 • beregnede innenivåer i rommene etter tiltak
 • enkel beskrivelse av de viktigste konstruksjonene i boligen

 

Slik er regelverket for støy

Vi følger «Veiledende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)» fra Miljøverndepartementet.
Retningslinjen tilsier støytiltak hvis beregnet støyverdi overskrider noen veiledende støygrenser:

 • Støy på uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk (soverom, stue og kjøkken) skal ikke overskride 55 desibel (dB).
 • Når utendørs grenseverdi foran fasade ikke kan oppnås, bør innendørs grenseverdi på 30 desibel (dB) tilfredsstilles i oppholds- og soverom. I tillegg skal ikke maksimalnivå i tidsperioden fra klokken 23.00 til klokken
  07.00 overskride 45 dB.


For innendørsgrenser angir retningslinjen at kravene i Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven skal følges, dvs. kravene som er gitt i Norsk standard NS 8175.

Naboinformasjon