Det skal planleggast ein rassikker trasé for rv. 13 mellom Melkeråna og Årdal i Hjelmeland kommune. Trasé skal avklarast tidleg i planprosessen. Strekninga har status som turistveg, og har varierande og delvis dårleg standard. Det skal utarbeidast ein kommunedelplan som skal vere grunnlag for vidare planlegging.

Vei:
Rv. 13
Fase:
Planfase
Kommuner:
Hjelmeland
Fylker:
Rogaland
Finansiering:
Stat

Rv. 13 Melkeråna-Årdal, rassikring © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Sist oppdatert: