2023 - supplerende grunnundersøkelser og utarbeidelse av fagrapporter  

Vår 2024 - ferdigstillelse av planforslaget  

Høst 2024 - planforslaget sendes på høring 

2025 - Moss kommune behandler planforslaget 

Rv. 19 Moss