• 2019–medio 2020: planprogram og silingsfase
  - januar–desember 2019: utredning og korridorsøk
  - desember 2019–januar 2020: avklaring med Samferdselsdepartementet
  - november 2019–februar 2020: utarbeiding av forslag til planprogram 
  - mars/april – august/september 2020: høring og politisk behandling av planprogram
  - høst 2020: kommunens fastsetting av planprogram
 • 2020–2023: konsekvensutredning sammen med kommunedelplan
 • 2022–2024: reguleringplan
 • 2024: mulig oppstart av KS2 (kvalitetssikring av kostnadsoverslaget) og eventuell bompengeprosess
 • 2026: mulig oppstart grunnerverv og byggeplan
 • 2028: mulig byggestart anlegg