Hva er prosjektets samfunnsmål?  

"I år 2040 er det utviklet transportløsninger som påfører byområdet små miljøproblemer, samtidig som det er gode koblinger mellom transportnettverkene." Samme mål er benyttet i «KVU for hovedvegsystemet for Moss og Rygge» 

Hva er prosjektets prosjektmål? 

Prosjektmålene er knyttet til prosjektets virkninger for brukerne. 

Prosjektet skal føre til: 

  • Økt trafikkantnytte 1,6 mrd. (2020-kr) 
  • Redusert ulykkeskostnad med 20 mill. (2020-kr)

Andre mål i prosjektet:  

  • Økt fremkommelighet for nærings- og gjennomgangstrafikk i tråd med målene i NTP. 
  • Prosjektet skal jobbe for løsninger som ikke er til hinder for by- og stedsutvikling i Moss. 
  • Prosjektet skal jobbe for å minimere arealinngrep i verdifulle landskaps-, jordbruks-, natur- og friluftsområder. 
  • Prosjektet skal ivareta løsninger som i dag eksisterer for gående og syklende, dette må fremkomme hvordan løses i planarbeidet. 
  • Framtidig løsning for rv. 19 skal i minst mulig grad utgjøre en barriere mellom viktige målepunkt i sentrum, herunder mellom bykjernen og ny jernbanestasjon. 

Hvor skal den nye vegen gå? 

Planarbeidet skal finne fram til den optimale korridoren for vegen etter at alle relevante alternativ er vurderte opp mot miljø, klima, kostnader og nytte. Målet er å finne den beste løsningen som balanserer hensynet til miljø, klima, kostnader og menneskene som bor i området.  

Skal det være bompenger på ny rv. 19? 

I Nasjonal transportplan for 2022-2033 er det forutsatt 60 % statlige midler og 40 % bompenger. Bompengeutredning vil utarbeides på et senere stadium. Eventuelle plasseringer og takster er ikke  bestemt.

Hva skjer med rv. 19 Moss når den ikke inngår i Vegvesenets prioriteringsliste til Nasjonal transportplan (NTP) 2025-2036? 

Vegvesenet har svart på en oppgave fra Samferdselsdepartementet hvor skal Vegvesenet planlegge for videreføring av 2023-budsjettet, og alternativt for økning på 10 prosent og reduksjon på 10 prosent.  Rv. 19 Moss har ikke ferdig kommunedelplan og er derfor ikke prioritert i Vegvesenets svar til Samferdselsdepartementet. Det blir avklart om rv. 19 Moss inngår i regjeringens forslag til NTP 2025-2036 i behandlingen i Stortinget våren 2024.   

Planleggingsarbeidet for rv. 19 Moss fortsetter og gjøres ferdig til et punkt. Riksvei 19 ligger inne i gjeldende NTP, og det er den vi forholder oss til, til ny NTP er vedtatt. 

Grunnundersøkelser 

Statens vegvesen gjør grunnundersøkelser innenfor korridorene for å kartlegge grunnforholdene. Vi kartlegger både løsmasser (type, fasthet, kvalitet) og fjelldybder, grunnvannsnivå, kvikkleire samt andre geotekniske parametere. Undersøkelsene blir utført med en beltegående borerigg, og det vil bli gjort tiltak for å unngå spordannelse på eiendommene. I tillegg til egne undersøkelser, har Vegvesenet tilgang til Bane Nors grunnundersøkelser og offentlige registre som NADAG.  

Berørte grunneiere blir varslet med brev og blir bedt om å gi tilbakemelding om det tillates grunnundersøkelser på eiendommen.  

Statens vegvesen har hjemmel i oreigningslovens § 4 til å foreta grunnundersøkelse, men grunneiere kan nekte gjennomføring på deres eiendom. Vegvesenet kan da gjøre et vedtak om undersøkelse, noe som gir tvangsgrunnlag. Vegvesenet ønsker ha en god dialog med grunneiere for å unngå og bruke tvangsgrunnlag. 

Samlet rapport fra grunnundersøkelsene vil følge planmaterialet for kommunedelplanen som sendes til kommunal behandling.   

Hvorfor flytter man ikke ferjekaia for rv. 19? 

Det ble i 2019 utarbeidet et forprosjekt for ferjeleie for å se på mulige plasseringer av nytt ferjeleie. Dersom en relokalisering av ferjeleiet ville medført at en ny rv. 19 ble billigere og/eller enklere å gjennomføre, kunne dette vært vurdert innlemmet i rv.19-prosjektet. Ferjeleierapporten, datert 29.10.2019, konkluderer med at ferjeleiet anbefales lokalisert til dagens plassering, eller at ferjeleiet eventuelt flyttes til Kleberget (rett sør for eksisterende havneareal).  

Regjeringsbeslutningen fra 2021 presiserer at staten ikke kommer til å finansiere en eventuell flytting av ferjeleiet gjennom prosjekt rv.19 Moss. Vegvesenet vil likevel foreta en vurdering av trafikkeffekten for plassering i dagens havn og ferjeleie ved Kleberget. 

Hva er alternativ 0+? 

0+ skal være et alternativ som løser noen av dagens utfordringer med rv. 19 med enkle midler. Alternativet ligger innenfor korridor 6, men skal gjøres med enklere midler enn det korridor 6 beskrives med. Hensikten er å bruke dagens rv. 19 trase og gjøre tiltak med den som grunnlag. 

Hva er en «korridor» i denne sammenheng?

Korridor i denne sammenheng vil si hvilke start- og sluttpunkter veglenken skal koble sammen, og hvilke områder en mulig veg skal gå gjennom. 

Hva er et «alternativ» i denne sammenheng? 

Alternativ: Et alternativ er mer spesifikt enn en korridor. Et alternativ er en løsning der mulige veglinjer/varianter har prinsipielt samme løsninger for å håndtere utfordringer, eller for å ivareta verdier. Dette kan for eksempel være om de ligger som tunneler under, eller som dagløsninger rundt verdifulle friluftsområder, slik at alle løsninger innenfor alternativet får samme virkninger på verdiene i området de går gjennom og samme fordeler for trafikken. Det kan være flere alternativ innenfor en korridor.  

Hva er en variant i denne sammenheng?  

En variant er en konkret vegløsning innenfor rammene som et alternativ gir. 

Hvordan vil naturen og lokalmiljøet bli ivaretatt? 

Vi legger mye arbeid i å kartlegge naturen slik at vi har god kunnskap om verdifull natur i området. I dette inngår verdifulle naturressurser, naturmangfold og område som blir nytta til friluftsliv og rekreasjon. Det blir lagt inn til rette for medvirkning gjennom møter og orienteringer, og innbyggerne gis mulighet til å komme med innspill til planarbeidet. Med et godt kunnskapsgrunnlag ønsker vi å finne en løsning som balanserer hensyn til miljø, klima, kostnader og menneskene som bor i området på best mulig måte. 
 

Når og hvordan kan jeg som innbygger påvirke innholdet i kommunedelplanen? 

Det vil bli to formelle høringsrunder. Den første i forbindelse med planprogrammet og den andre når planforslaget er klart. I begge høringsrundene vil vi holde folkemøter hvor alle kan delta. Høringen av planprogrammet ble gjennomført i 2022, men det blir en ny høring 2023 pga utvidelse av planområdet for korridor 5+. Det gis nærmere informasjon om høringsrundene.  

Hvordan finner jeg ut om området jeg bor i blir berørt? 

Planprogrammet viser utredningsområdene for aktuelle korridorer for vegtraseen. Det er for tidlig å si om området du bor i blir berørt dette tidspunktet, selv om du skulle ligge innenfor utredningsområdet. 

Når planforslaget blir lagt ut på høring antatt slutten av 2024 vil vi vise planområdet for korridoren. Innenfor denne korridoren vil vegen legges, og dersom området du bor i ligger innenfor denne korridoren kan det hende at du blir berørt. 

Hva er en planprosess? 

En planprosess er et samlebegrep på det faglige utredningsarbeidet, medvirkningen og den politiske behandlingen som blir gjennomført for å få en vedtatt plan; i dette tilfellet en kommunedelplan.  

Plan- og bygningsloven har regler for hvordan planlegging skal skje. Planlegging av større vegprosjekt blir behandlet normalt først gjennom en kommunedelplan med konsekvensutredning som her. De viktigste trinnene i denne prosessen er varsel om oppstart av planarbeid, utarbeidelse av planprogram og utarbeidelse av planforslag. Det er mulig å gi innspill i forbindelse med varsel om oppstart, høring av planprogrammet og høring av selve planforslaget. Høringene skal sikre at offentlige myndigheter bidrar i arbeidet og at alle som kjenner seg berørt har mulighet til å si hva de mener underveis. Høringene er også ei viktig kilde til lokal kunnskap. 

Alle høringsperiodene, frister for innspill og åpne møter blir annonserte på nettsidene til Statens vegvesen, i lokalpressa og på kommunens hjemmesider. 

Hva er en høring og hva skjer i en høringsperiode? 

Gjennomføring av høring av et planprogram og et planforslag er et krav i plan- og bygningsloven. En høring blir gjennomført av statlige, regionale og kommunale myndigheter. I tillegg kan private organisasjoner, grunneiere og andre som blir berørt av planforslaget komme med innspill til forslaget innen en fastsatt frist. Alle som ønsker det, kan si sin mening om de forslagene som er offentliggjort (dette kalles offentlig ettersyn). Høring og offentlig ettersyn blir annonsert i aviser, på kommunene sine nettsider og på nettsidene til Statens vegvesen. I høringsperioden vil det bli gjennomført åpne folkemøter og det vil være tilgjengelige digitale kanaler for innspill. 
 

Hva er et planprogram? 

Planprogrammet kan beskrives som «kokebok» til prosjektet, eller oppskrift, for korleis planarbeidet skal gjennomføres. Det avklarer hvilke område/korridorer som skal utredes, hva som skal utredes, hvordan utredningsarbeidet skal gjennomføres og hvordan medvirkningen skal foregå. Planprogrammet skal dessuten sikre at regionale og nasjonale interesser blir utredet i planprosessen. Forslag til planprogram var ut på høring i 2021 og ble fastsatt Moss kommunestyret juni 2022. 

Hva er en kommunedelplan? 

En kommunedelplan er navn på en plan for bestemte område, tema eller virksomhetsområde i en kommune. Ved planlegging av veg skal kommunedelplanen vise overordna prinsipp for den fremtidige vegutbyggingen, blant anna valg av korridor hvor som vegen skal ligge, plasseringer av kryss, vegstandard, og dessuten bruk og vern av areal nær vegen. En kommunedelplan skiller seg fra en reguleringsplan, som er mer detaljert. En kan si at mens kommunedelplanen skal holde av plassen, skal reguleringsplanen plassere vegen. 

Les mer om planprosesser i Statens vegvesen her: Planleggingsprosessen | Statens vegvesen 

Rv. 19 Moss