Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Siste nytt:

 

Den 17. november 2022 ble reguleringsplanen for prosjektet vedtatt i Sarpsborg kommune. Den vedtatte reguleringsplanen finner du her. 

Vi har følgende planalgte fremdrift for prosjektet:

  • 2023/2024: Grunnerverv
  • 2023/2024: Konkurransegrunnlag
  • 2024: Prekvalifisering av tilbydere og forhandlingsperiode
  • 2024: Forberedende arbeider
  • 2025: Anleggsstart

Hensikten med planen er å bedre fremkommeligheten for busser, gående og syklende og økt trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper.

Prosjektet innebærer en utvidelse av riksveg 22 fra to til fire felt på strekningen mellom Hafslund skole og Dondern for å tilrettelegge for kollektivfelt i begge retninger. Det planlegges også kollektivfelt inn mot rundkjøringen på Dondern fra fv. 118 Skjebergveien og fra øst på Iseveien.

I tillegg legger planen opp til å oppgradere tilbudet for gående og syklende, med sykkelveg med fortau på nordsiden av riksveg 22 og gang- og sykkelveg på sørsiden. Det er også planlagt to fotgjengerunderganger; en ved Hafslund skole og en ved Iseveien senter. Gaten er tenkt beplantet med trerekker og alleer, og det skal oppføres nye støyskjermer på deler av strekningen.

Kartillustrasjon som viser hva som planlegges bygget i prosjektet rv. 22 Hafslund-Dondern. foto.
Kartillustrasjonen viser hva som planlegges i prosjektet. Vi planlegger kollektivfelt og tofelts sykkelveg med fortau langs rv. 22. I tillegg planlegges to underganger, en rundkjøring og nye bussholdeplasser. Illustrasjon: Statens vegvesen

Høsten 2019 forelå et reguleringsplanforslag for prosjektet. På grunn av økte kostnader ble det sommeren 2020 imidlertid bestemt at planforslaget skulle oversendes til Bypakke Nedre Glomma (BPNG), slik at de kunne vurdere om prosjektet skulle reduseres i omfang (fysisk og økonomisk) før fastsetting av styringsmål og videre planbehandling.

Like før behandling av saken ble det besluttet at det skulle gjennomføres en full gjennomgang av hele prosjektporteføljen i BPNG. Det innebar at alle prosjektene skulle vurderes på nytt opp mot omfang, kostnader og ev kuttmuligheter. Dette materialet skulle deretter benyttes som grunnlag for å utarbeide en revidert prioriteringsliste/handlingsplan for store prosjekter i BPNG.

I november 2021 ble planforslaget inkl. kostnadsoverslag behandlet i Vegdirektoratet  og styringsmål (økonomisk ramme) ble fastsatt.

Høsten 2022 ble reguleringsplanen behandlet og vedtatt av Sarpsborg kommune.

Vei:
Rv. 22
Fase:
Prosjekteringsfase
Kommuner:
Sarpsborg
Fylker:
Østfold
Lengde:
950 meter kollektivfelt
Omfang:
1450 meter gang- og sykkelveg
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
774 millioner (omregnet i 2022- kroner)
Oppstart:
2025

Rv. 22 Hafslund–Dondern, kollektivfelt © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Anne-Grethe Nordahl

Prosjektleder
Telefon:
971 38 386
E-post:

Mill-Hege Gravem Bertheussen

Prosjekteringsleder
Telefon:
900 75 804
E-post:

Ann Heidi Ripnes

Grunnerverv
Telefon:
902 39 481
E-post:

Jorunn Olsen

Byggeleder
Telefon:
952 53 138
E-post:

Samir Kolukcija

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
901 03 866
E-post:

Sist oppdatert: