Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen legger ut forslag til reguleringsplan for rv. 22 Hafslund-Dondern i Sarpsborg kommune til høring og offentlig ettersyn.

Kartillustrasjon som viser hva som planlegges bygget i prosjektet rv. 22 Hafslund-Dondern. foto.
Kartillustrasjonen viser hva som planlegges i prosjektet. Vi planlegger kollektivfelt og tofelts sykkelveg med fortau langs rv. 22. I tillegg planlegges to underganger, en rundkjøring og nye bussholdeplasser. Illustrasjon: Statens vegvesen

Planen legges ut i henhold til plan- og bygningsloven §12-10. Reguleringsplanen vil ligge ute til offentlig ettersyn til 12. mai 2022.

Reguleringsplanen behandles etter §3-7 i plan- og bygningsloven. Det betyr at Statens vegvesen utarbeider og legger reguleringsplanen ut til offentlig ettersyn, mens kommunen sluttbehandler og vedtar planen.

Formålet med planen

Prosjektet skal øke framkommeligheten for kollektivtrafikken og gi gående og syklende et sammenhengende og trafikksikkert tilbud.

Om planen

Planen omfatter utvidelse av dagens riksveg med kollektivfelt i begge retninger mellom Hafslund og Dondern, og ekstra felt for kollektivtrafikken inn mot rundkjøring Dondern. Den omfatter også ny gjennomgående toveis sykkelveg med fortau. Det planlegges to nye underganger under rv. 22 for gående og syklende, og supplerende støyskjerming mot riksvegen. Dagens rundkjøring ved Dondern planlegges erstattet med en ny og større rundkjøring. Prosjektet inngår i porteføljen for Bypakke Nedre Glomma fase 2.

Åpent møte og åpen kontordag

Statens vegvesen inviterer til åpent informasjonsmøte mandag 4. april kl. 1830-20.00 i Skjeberg administrasjonsbygg.

Du kan også delta på møtet digitalt via det direktesendte arrangementet i Teams. Du kan delta fra  PC/Mac, både direkte i nettleser eller i egen Teams app hvis du har denne. Husk! Deltar du fra  mobiltelefon/nettbrett trenger du Teams-appen.

Klikk her for mer informasjon om åpent møte

I tillegg til åpent møte vil det være mulig å møte prosjektgruppa på åpen kontordag. Prosjektet er tilstede på Skjeberg administrasjonsbygg tirsdag 5. april mellom kl. 10.00 til 18.00. Det er drop-in og bare å møte opp.

Erverv av grunn

Bygging av prosjektet vil kreve erverv av grunn. Arbeider med grunnerverv starter normalt når reguleringsplanen er vedtatt. Det er vedtatt reguleringsplan som gir hjemmel for å gjennomføre grunnerverv.

Plandokumenter og merknadsfrist

Plandokumentene kan leses og lastes ned her.

Plandokumentene blir også gjort tilgjengelige på nettsiden til Sarpsborg kommune: https://www.sarpsborg.com/kunngjoringer

Reguleringsplanen med tilhørende dokumenter er også lagt ut i papirutgave på Servicetorget, Sarpsborg kommune, samt på Skjeberg områdebibliotek og på Sarpsborg hovedbibliotek.

Har du merknader eller innspill til planforslaget, ber vi deg sende dette skriftlig til oss på følgende adresse / epost:

Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, eller . Innspill merkes «Rv. 22 Hafslund-Dondern, sak 21/250671». Fristen for å komme med merknader og innspill er 12. mai 2022.

Kontakt

Har du spørsmål til planforslaget kan du ta kontakt med Statens vegvesen ved:

Planleggingsleder Jorunn Kveim Låte
tlf. 996 43 501
epost:

Prosjektleder Arvid Veseth
tlf. 918 28 741
epost:

Grunnerverver Ann Heidi Ripnes
tlf 902 39 481
epost:

Aktuelt for fylke(r): Viken