I forslag til NTP 2018–2029 står det på side 202:

«Det er lagt til grunn statlige midler til ny Holmenbru på rv. 282 (nå rv. 291) Brua skal erstatte dagens bru som inngår i en viktig omkjøringsvei for E18, og er viktig for samfunnssikkerheten. Brua er også viktig for adkomsten til Drammen havn. Ny bru vil dessuten legge bedre til rette for kollektivtrafikk og gang- og sykkeltrafikken. Utbyggingen er betinget av at det blir tilslutning til delvis bompengefinansiering gjennom den planlagte bompengeordningen for Buskerudbyen.»

Rv. 291 Holmenbrua