Den nye brua skal gi bedre og tryggere forhold både for kjørende, syklende og gående. Det planlegges en firefelts bru med gang og sykkelvei på begge sider.

Video/modell som viser Vegvesenets planer for en ny Holmenbru i Drammen. Den nye brua skal gi bedre og tryggere forhold både for kjørende, syklende og gående. Det planlegges en firefelts bru med gang og sykkelvei på begge sider. Video: Adrian Sanchez Fernandez, Statens vegvesen.

Planforslaget var på høring og ble vedtatt 25. september 2018 av Drammen kommune.

Rv. 291 Holmenbrua