Sykkelvei med fortau er under planlegging mellom Årvoll skole og Sinsen langs riksvei 4 Trondheimsveien.

Ved Bjerkekrysset, som ligger på strekningen, er imidlertid forholdene for gående og syklende så dårlig at Statens vegvesen har startet utbedring allerede.

Bygging av ny sykkelvei med fortau ved Bjerkekrysset langs riksveg 4 Trondheimsveien, skal gi gående og syklende en tryggere hverdag. Byggearbeidene pågår fram til sommeren 2024
Bygging av ny sykkelvei med fortau ved Bjerkekrysset langs riksveg 4 Trondheimsveien, skal gi gående og syklende en tryggere hverdag. Byggearbeidene pågår fram til sommeren 2024 Foto: Statens vegvesen

Reguleringsplan under arbeid

Reguleringsplanen for ny sykkelvei med fortau langs riksvei 4 på strekningen Årvoll skole – Sinsen er under utarbeidelse.

Gang- og sykkelveien ved Bjerkekrysset, som er en del av strekningen, er imidlertid i så dårlig stand og såpass trafikkfarlig, at Statens vegvesen har valgt å sette i gang strakstiltak her allerede nå, til tross for at reguleringsplanen for hele strekningen ikke er ferdig.

Utbedringsarbeidene ved Bjerkekrysset startet før jul i 2023 og skal pågå fram til sommeren 2024.

Økt sikkerhet med ny sykkelvei med fortau

Statens vegvesen er i en reguleringsplanprosess for å regulere ny sykkelvei med fortau mellom Sinsen og Årvoll skole langs riksvei 4 Trondheimsveien. Sykkelveien skal oppgraderes for å gi økt trafikksikkerhet og få flere til å gå og sykle.

– Strakstiltakene vi nå gjennomfører ved Bjerkekrysset, er i tråd med reguleringsplanforslaget som er under utarbeidelse. Ved krysset er det dårlig sikt for syklister inn og ut av undergangen som går under Årvollveien. I tillegg er innkjørselen til Trondheimsveien 258 ved krysset trafikkfarlig. Vi ønsker derfor å utbedre og bygge ut denne delen av strekningen snarest, forteller byggeleder Jørgen Helgeland Stenløkk i Statens vegvesen.

Strakstiltakene

Totaltkostnaden for strakstiltakene ved Bjerkekrysset er 14,7 millioner kroner. Det inkluderer riving av en enebolig for å få plass til den nye sykkelveien med fortau, bygging av ca. 130 meter ny sykkelvei og noen meter oppgradering av den gamle, 30 meter støttemur og to støyskjermer på til sammen 200 meter.

Framkommelighet i byggeperioden

Det er Mesta AS som gjennomfører strakstiltakene på oppdrag for Statens vegvesen. Arbeidene skal være feridg sommeren 2024.

– Under byggeperioden blir dagens gang- og sykkelvei innsnevret og lagt om. Vi sørger imidlertid for god omskilting for syklister og gående i hele perioden, alle skal komme seg trygt fram, sier byggeleder Stenløkk.

Biltrafikken på Trondheimsveien går som normalt.

Reguleringsplanprosessen

Reguleringsplanen for hele gang- og sykkelveistrekningen langs riksveg 4 mellom Årvoll skole og Sinsen, er i sluttfasen og skal oversendes Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten i løpet av første kvartal 2024.

Plan- og bygningsetaten vil etter dette legge planforslaget ut på offentlig ettersyn. Vegvesenet regner med at forslaget oversendes til politisk behandling i løpet av 2024 med håp om et vedtak av Oslo kommune i 2025.

Om prosjektet

Statens vegvesen jobber med gange- og sykkeltiltak langs riksvei 4 Trondheimsveien mellom Årvoll skole og Sinsen. Hensikten med tiltakene er å tilrettelegge for mer bruk av miljøvennlig transport som kollektiv, sykkel og gange. I tillegg skal tiltakene øke trafikksikkerheten og fremkommeligheten for syklende og gående langs sykkelrute riksvei 4.

Les mer: Rv. 4 Årvoll skole–Sinsen | Statens vegvesen
Les mer: Sykkelveger i Oslo | Statens vegvesen