Den 8,5 km lange Kjøsnestunnelen opna i november 2022. Tunnelen skredsikrar strekninga som stod att mellom Stølsnestunnelen og Kjøsnes. Det er gjort sikringstiltak mot skred i fleire omgangar langs Kjøsnesfjorden, i eit terreng som er svært sidebratt med fleire skredløp nedetter fjellsida. Den nye, lange tunnelen løyser skredproblema ein gong for alle.

Riksveg 5 går gjennom Kjøsnesfjorden, ein sidearm til Jølstravatnet, og er ein viktig del av aust-vest sambandet for Sogn og Fjordane med tilknyting til korridoren Oslo-Bergen.

Eksisterande vegtrase langs Kjøsnesfjorden er svært utsett for skred. Terrenget er veldig bratt, med fleire skredløp nedetter fjellsida. Det er gjort sikringstiltak mot skred i fleire omgangar opp gjennom tida, men framleis er enkelte parti utsett for ras og stenging av vegen på grunn av rasfare.

Prosjektet skredsikring av rv.5 Kjøsnesfjorden er ei vidareføring av tidlegare arbeid, og skredsikringstiltaket vil vere ein tunnel på om lag 6,5 km forbi det skredutsette området.

Tunnelen skal byggast som ei forlenging av den eksisterande Støylsnestunnelen vestover til Kjøsnes, og samla lengd blir 8,4 km. "Gamlevegen" langs vatnet blir gang- og sykkelveg tilknytt riksvegnettet.

Eksisterande veg langs Kjøsnesfjorden med fleire rasløp nedetter fjellsida.
Del av vegstrekning som skal rassikrast med tunnel. Foto: Svein Helge Frækaland

Vei:
Rv. 5
Fase:
Åpnet
Kommuner:
Sunnfjord
Fylker:
Vestland
Lengde:
6500 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
1,06 milliarder. Anslag frå november 2015
Oppstart:
2019
Antatt åpnet:
2022

Rv. 5 Kjøsnesfjorden, skredsikring © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:
E39 Lavik-Skei

Kontakter

Ole Martin Lilleby

Prosjektleiar
Telefon:
91734318
E-post:

Sist oppdatert: