Strekningen Sokna–Ørgenvika (Ringerike–Krødsherad) åpnet 6. juni 2014 med 17 km ny veg. Den har kortet ned avstanden og reisetiden mellom Hønefoss/Oslo-området og Hallingdal, og bedret trafikksikkerheten på riksveg 7.

Rv. 7 har på denne strekningen vegbredde på ti meter med en meter bred midtmerking. Seks kilometer av strekningen har forbikjøringsfelt og midtrekkverk. I Ørgenviktunnelen og fram til anlegget går over i eksisterende rv. 7 er det bred midtmerking uten midtrekkverk.

I handlingsprogrammet 2018-2023 er det satt av 300 millioner til videre utbedring av rv. 7 fra Ørgenvika mot Svenkerud i Nes kommune

Planlegging

I 2015 ble planarbeid for utbedring av rv. 7 Ørgenvika–Lindelien startet. Hensikten var å bedre sikkerheten og redusere standardspranget mellom ny og gammel veg i Ørgenvika. Det ble varslet oppstart for reguleringsplan, men planen ble aldri lagt ut på høring. Arbeidet ble stoppet da det ble anbefalt tunnel gjennom Miganberget fremfor tiltak langs dagens rv. 7.

Detaljreguleringsplan for rv. 7 mellom Ørgenvika og Lindelien er gjenopptagelse av planleggingen av rv. 7 Ørgenvika–Lindelien. I den forbindelse skal det nå også planlegges videre på rv. 7 på strekningen Lindelien–Kittilsviki. Lindelien–Kittilsviki er en ny delstrekning. Det har ikke pågått planarbeid på strekningen i senere tid.

Framdrift

Det skal utarbeides to reguleringsplaner. En for Ørgenvika–Lindelien og en for Lindelien–Kittilsviki. Deler av planarbeidene vil overlappe i tid for å kunne se de to strekningen i sammenheng, men de to prosjektene har ulike fremdrift.
Det er vurdert at det ikke er behov for konsekvensutredning da prosjektene omhandler utbedring av dagens vei.

Det er ikke satt noen frist for når reguleringsplan for strekningen Lindelien–Kittilsviki skal oversendes kommunen for 1. gangs behandling. Forslag til reguleringsplan for strekningen Ørgenvika–Lindelien innen foreslått frist har førsteprioritet.

Reguleringsplan for strekningen Ørgenvika–Lindelien ble oversendt til kommunene Krødsherad og Flå. Begge kommunene har vedtatt planene.

Rv. 7 Hallingdal