Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Strekningen Sokna–Ørgenvika (Ringerike–Krødsherad) åpnet 6. juni 2014 med 17 km ny veg. Den har kortet ned avstanden og reisetiden mellom Hønefoss/Oslo-området og Hallingdal, og bedret trafikksikkerheten på riksveg 7.

Rv. 7 har på denne strekningen vegbredde på ti meter med en meter bred midtmerking. Seks kilometer av strekningen har forbikjøringsfelt og midtrekkverk. I Ørgenviktunnelen og fram til anlegget går over i eksisterende rv. 7 er det bred midtmerking uten midtrekkverk.

I handlingsprogrammet 2018-2023 er det satt av 300 millioner til videre utbedring av rv. 7 fra Ørgenvika mot Svenkerud i Nes kommune

Planlegging

I 2015 ble planarbeid for utbedring av rv. 7 Ørgenvika–Lindelien startet. Hensikten var å bedre sikkerheten og redusere standardspranget mellom ny og gammel veg i Ørgenvika. Det ble varslet oppstart for reguleringsplan, men planen ble aldri lagt ut på høring. Arbeidet ble stoppet da det ble anbefalt tunnel gjennom Miganberget fremfor tiltak langs dagens rv. 7.

Detaljreguleringsplan for rv. 7 mellom Ørgenvika og Lindelien er gjenopptagelse av planleggingen av rv. 7 Ørgenvika–Lindelien. I den forbindelse skal det nå også planlegges videre på rv. 7 på strekningen Lindelien–Kittilsviki. Lindelien–Kittilsviki er en ny delstrekning. Det har ikke pågått planarbeid på strekningen i senere tid.

Framdrift

Det skal utarbeides to reguleringsplaner. En for Ørgenvika–Lindelien og en for Lindelien–Kittilsviki. Det er vurdert at det ikke er behov for konsekvensutredning da prosjektene omhandler utbedring av dagens vei. 

Reguleringsplanen for Ørgenvika-Lindelien ble vedtatt i Krødsherad og Flå kommune i 2021.

Reguleringsplanarbeidet på Lindelien-Kittilviki pågår, og har mål om vedtatt plan i løpet av 2023.