Målsettingen er å oppgradere strekningen til en trafikksikker riksveg, med god regularitet som ivaretar både bilister og myke trafikanter.

Bertelsen & Garpestad vant kontrakten, og den ble signert 16. mai 2023. Byggingen av ny rv. 94 er i gang.  

 

 

Rv. 94 er den eneste innfartsvegen til Hammerfest og riksvegen er en sentral del av kommunikasjonstilbudet i Hammerfest og Kvalsund. Sykehuset i Hammerfest betjener store deler av befolkningen i Vest-Finnmark, og Hammerfest er et regionalt trafikk-knutepunkt. Oppgradering av rv. 94 fra Skaidi til Hammerfest ble vedtatt med NTP 2010-2019. Veilengden er på ca. 60 km. Det er til nå utført strekningsvise utbygginger på ca. 15 km av denne veien. Nå står utbedring av ytterligere 4,5 km av denne strekninga for tur. Vi nærmer oss da Hammerfest.

Prosjektmål for rv. 94 Mollstrand-Grøtnes

  • oppgradere vegstandarden slik at den tilfredsstiller dagens krav til riksveg
  • tilrettelegge for myke trafikanter (gående og syklende)
  • minimalisere konsekvenser for natur og miljø ved god utforming av veganlegget
  • øke trafikksikkerheten, bedre regulariteten og trafikkavviklingen
  • reduserte transportkostnadene ved å fjerne trafikale hindringer
  • redusere reisetiden for nærings- og persontransport
  • redusere risikoen for påkjørsel av rein

I nasjonal transportplan (NTP) 2022–2033 er prosjektet omtalt slik:

Utbedringsstrekninger rv. 94 (Mollstrand–Grøtnes og Akkarfjord–Jansvannet). Eksisterende rv. 94 mangler gul midtlinje, har bratte stigninger, skarpe svinger, er ofte stengt og har tre skredpunkter. Utbedringene vil bedre framkommeligheten og sikre mot skred. Ved at veistrekninger med drivsnøproblemer utbedres, vil det være lettere å holde veien åpen vinterstid. Atkomst til dypvannskai og industriområder forbedres.

Vei:
Rv. 94
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Hammerfest
Fylker:
Finnmark
Lengde:
4500 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
300 mill.kr.
Oppstart:
Mai 2023
Antatt åpnet:
Sommer 2025

Rv. 94 Mollstrand–Grøtnes © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:

Prosjekt Vest-Finnmark, Markveien 49 A, 9510 Alta

Kontakter

Edgar Olsen

Prosjektleder
Telefon:
90 67 39 13
E-post:

Lena Mannsverk Holm

Byggeleder
Telefon:
99 38 49 55
E-post:

Knut Haarvik

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
91 36 30 44
E-post:

Sist oppdatert:

Gå videre