Planforslagene sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn fram til 31. august 2020.

planavgrensing detaljregulering BognesPlanavgrensing. Illustrasjon: Statens vegvesen