Statens vegvesen har utarbeidet forslag til reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak ved fv. 241 ved Kleggerud på fylkesdelet mellom Buskerud og Oppland i samarbeid med Ringerike kommune og Jevnaker kommune. Forslag til reguleringsplan for trafikksikkerhetstiltak på fv. 241 legges ut på høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens §12-10.

Om planforslaget

De viktigste tiltakene i planforslaget er:

  • Nytt kryss mellom fv. 241 og Gamleveien. Flere avkjørsler er foreslått sanert og erstattet av en fellesadkomst.
  • Etablering av busslommer langs fv. 241.
  • Justering av veglinje for fv. 241 for å oppnå tilfredsstillende sikt fra busslommer.
  • Trafikksikker fotgjengerkryssing av Hadelandsveien i tilknytning til busslommene i form av opphevet og belyst forgjengerfelt.

Høringsfrist og merknader

Planforslaget består av planbeskrivelse, planbestemmelser, plankart og øvrige vedlegg. Du finner dokumentene i tabellen under og på nettsidene til Jevnaker kommune og Ringerike kommune. Merknader til planforslaget kan sendes til: Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller på e-post til firmapost-ost@vegvesen.no innen 15. oktober 2018. Forsendelsen merkes "18-43723 TS-tiltak Kleggerud".

Hva skjer etter høringsperioden?

Etter høringsperioden vil Statens vegvesen arbeide videre med merknadsbehandling og planforslaget. Oppdatert planforslag og behandlede merknader blir deretter sendt til politisk behandling i Ringerike kommune og Jevnaker kommune. Dersom det fattes endelig vedtak. vil Statens vegvesen gi skriftlig beskjed til berørte parter og alle som har sendt inn merknader. Vedtaket vil også kunngjøres i lokale aviser og på Statens vegvesen sine nettsider.

Har du spørsmål til planforslaget og planarbeidet, kan du kontakte planprosessleder Cassandra Mood Hummel på telefon 942 04 449 eller e-post Cassandra.hummel@vegvesen.no.