På strekningen mellom Volda og Klett er det i dag 3 fergesamband langs E39. Fergesambandene oppleves som en barriere og bidrar til at reisetidene blir høye mellom byene i regionen. Det er et potensial for betydelig reisetidsreduksjon på strekningen og fergefri kystriksveg er både et nasjonalt og regionalpolitisk langsiktig mål.

Dette prosjektet omfatter utredinger for ny fjordkryssing over Halsafjorden fram til ferdig Forprosjekt for valgte bruløsninger. Tilstøtende strekninger på E39 og tilførselsveger vurderes grovt med tanke på gjennomførbarhet.

Illustrasjonskart som viser aktuell korridor, se rød sterk: