Statens vegvesen er i gang med planlegging av ny Holmenbru, mellom Holmen og Bragernes i Drammen. Den nye brua skal erstatte dagens bru. Årsaken er at dagens bru har høye vedlikeholdskostnader og er nedklassifisert på akseltrykk til Bk10/50 (10 tonns aksellast, totalt maks 50 tonn). Den nye Holmenbrua planlegges som en firefelts veg med et godt tilbud for gående og syklende, og med trygge kryssinger for myke trafikanter. Brua skal ligge på samme sted som dagens bru.

Trafikken på strekningen skal opprettholdes i anleggsperioden. Alternativer som utfylling for midlertidig omkjøringsveg eller å bygge den nye brua i 2 faser, vil ses på videre i arbeidet med detaljplanen.

Effektmål:

  • Reduserte kostnader til vedlikehold med ny bru.
  • Økt tilgjengelighet for næringstransport til/fra Holmen.
  • Mer trafikksikker og bedre reiseopplevelse for gående og syklende.