Håndboka gir sentrale bestemmelser for funksjons- og kvalitetskrav knyttet til vegens over- og underbygning, utforming av grøfter og sideterreng, samt dimensjonering og fundamentering av diverse vegutstyr.

Håndbok N200 består av

  • kap. 0 Overordnet del
  • kap. 1 Forberedende og generelle tiltak
  • kap. 2 Underbygning og vegskråninger
  • kap. 3 Tunneler, kun på oversiktsnivå
  • kap. 4 Grøfter, kummer og rør
  • kap. 5 Vegfundament
  • kap. 6 Vegdekker
  • kap. 7 Vegutstyr og miljøtiltak
  • kap. 8 Bruer og kaier, kun på oversiktsnivå
  • 13 vedlegg som supplerer stoffet i hovedkapitlene

Nærmere beskrivelse av innholdet er gitt innledningsvis i hvert kapittel. De enkelte kapitler inneholder også referanselister dvs. oversikt over dokumenter det er henvist til i teksten, evt. støttelitteratur.

Som grunnlag for senere revisjoner, er det ønskelig at erfaringer og opplysninger av betydning for normalen sendes Vegdirektoratet, e-post: N200@vegvesen.no