I flere byer og tettsteder er det nødvendig å gjennomføre tiltak for å bedre luftkvaliteten.

Ettersom vegtrafikk er den største utslippskilden, vil flere av tiltakene rettes mot trafikken, selv om også andre kilder kan være viktige.

Trafikkreduserende tiltak

Siden trafikk er en dominerende kilde til luftforurensing i byområder vil alle trafikkreduserende tiltak bidra til bedre luftkvalitet. Slike tiltak er ofte krevende å gjennomføre siden det er i målkonflikt med framkommelighet for private og næringsvirksomhet.

Trafikkreduserende tiltak fungerer best der det brukes som langsiktige strategiske grep. Noen virkemidler som blir eller kan bli benyttet er:

  • Tilrettelegging for syklister og gående
  • Godt utbygd kollektivtilbud
  • Bompenger
  • Lavutslippssoner
  • Strategisk arealplanlegging

Støvbinding og renhold

Støvbinding med kjemikalier og renhold av veger er tiltak som kan redusere vegstøv og konsentrasjon av støv i lufta (PM10). Dette er i utgangspunktet to uavhengige tiltak som ofte blir sett sammen, fordi disse tiltakene som regel gjennomføres sammen.

I tillegg er dette tiltak hvor effekten trolig er best når tiltakene kombineres og har god effekt for å hindre gjentatt oppvirvling av støv.

Tiltakene forebygger ikke produksjon av vegstøv, men det bedrer luftkvaliteten ved å binde eller fjerne støv som allerede er produsert. Renhold har også en positiv estetisk sideeffekt.

Tiltak mot andre kilder

Det er flere kilder enn trafikk som bidrar til forurenset luft. I flere byer gjennomføres også tiltak mot disse. Eksempler på kilder som ligger utenfor ansvarsområdet til Statens vegvesen er:

  • Vedfyring
  • Skipstrafikk og havneaktivitet
  • Industriutslipp

Dersom grenseverdiene eller målsettingsverdiene i forurensningsforskriften kapittel 7 overskrides, har kommunen og anleggseier et felles ansvar for å utarbeide en tiltaksutredning for lokal luftkvalitet.

Gjennom Luftsamarbeidet er det utviklet en tjeneste hvor kommunene kan teste ut effekten av ulike tiltak for å redusere luftforurensningen.

I Tiltakskataloge for transport og miljø finnes mer informasjon om ulike tiltak som kan være aktuelle for å bedre luftkvaliteten.