Vegtrafikk er den største kilden til lokal luftforurensning i Norge.

Høye konsentrasjoner av både nitrogendioksid (NO2) og svevestøv (PM10 og PM2,5) kan gi helseskader og i verste fall økt forekomst av for tidlig død. Forurensningsforskriftens grenseverdier for lokal luftforurensning overskrides hvert år i flere norske byer.

Veitrafikk bidrar til luftforurensning både gjennom eksosutslipp og slitasjepartikler fra asfalt, bildekk og bremser (veistøv). Alle typer kjøretøy bidrar til slitasjepartikler, men bruk av piggdekk bidrar betydelig.

Svevestøv fra veitrafikk kan virvles opp igjen om det ikke skylles bort av nedbør eller fjernes ved renhold. Eksos fra kjøretøy med forbrenningsmotor slipper ut små svevestøvpartikler og nitrogendioksid (NO2). Diesel-kjøretøy er den viktigste kilden til NO2-utslipp i Norge.

Statens vegvesen har ansvar for å bidra til å begrense utslipp og skadevirkninger fra luftforurensning. I den sammenheng har Statens vegvesen aktivitet innen:

  • Gjennomføring av avbøtende tiltak på veiene
  • Tiltaksutredninger
  • Overvåking av luftkvaliteten gjennom målestasjoner
  • Finansiering av forskning og utvikling
  • Konsekvensutredninger i arealplanlegging

Samarbeid og forum Vegvesenet er med på

Statens vegvesen er en del av Luftsamarbeidet, som tilbyr tjenester som varsling av luftkvalitet, oversikt over forurensningsnivå både nå og tidligere, tiltakskalkulator, utslippstall for den enkelte kommune m.m.

Vi bidrar også i Bedre Byluftforum, som er en møteplass og diskusjonsarena for å utveksle informasjon og kunnskap om lokal luftkvalitet.

Luftforurensning