Veitrafikk er den største kilden til lokal luftforurensning i Norge.

Veitrafikk bidrar til luftforurensning både gjennom eksosutslipp og veistøv fra asfalt, bildekk og bremser. Alle typer kjøretøy bidrar til slitasjepartikler (veistøv), men bruk av piggdekk bidrar betydelig.

Høye konsentrasjoner av både nitrogendioksid (NO2) og svevestøv (PM10 og PM2,5) kan gi helseskader og i verste fall for tidlig død. Grenseverdiene for lokal luftforurensning (Miljødirektoratet)  overskrides regelmessig i flere norske byer. 

Statens vegvesen gjør tiltak

Statens vegvesen gjennomfører ulike aktiviteter for å begrense utslippene:

  • Gjør avbøtende tiltak på veiene
  • Bidrar i arbeidet med tiltaksutredninger
  • Overvåker luftkvaliteten gjennom målestasjoner
  • Finansierer forskning og utvikling
  • Konsekvensutredninger i arealplanlegging

Statens vegvesen er en del av Luftsamarbeidet, sammen med Miljødirektoratet, Meteorologisk institutt, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Luftsamarbeidet leverer tjenester som varsling av luftkvalitet, oversikt over forurensningsnivåer, tiltakskalkulator og utslippstall for den enkelte kommune. Her finner du varslingstjenesten Luftkvalitet i Norge (Miljødirektoratet)

Vi bidrar også i Bedre Byluftforum, som er en møteplass og diskusjonsarena for å utveksle informasjon og kunnskap om lokal luftkvalitet.