Det er flere ulike mål, krav og retningslinjer til luftkvalitet.

Grenseverdier i forurensningsforskriften

Forurensningsforskriftens kapittel 7, Lokal luftkvalitet, stiller minimumskrav til kvaliteten på utendørs luft i Norge. Den gir grenseverdier for en rekke forurensningskomponenter, både gasser og partikler. Kravene gjelder ikke luft i tunneler, parkeringshus og lignende.

I forskriften stilles det også krav om målinger, beregninger, rapportering, tiltaksvurderinger og tiltaksgjennomføringer for å sikre at minstekravene til luftkvalitet blir overholdt.

Forurensningsforskriftens grenseverdier for lokal luftforurensning overskrides regelmessig i flere norske byer, både for nitrogendioksid (NO2) og svevestøv (PM10 og PM2,5).

Helsebaserte luftkvalitetskriterier

Folkehelseinstituttet og Miljødirektoratet har fastsatt luftkvalitetskriterier for ulike luftforurensningskomponenter, som er satt ut fra helsemessige hensyn.

Kriteriene er satt så lavt at de aller fleste kan utsettes for disse nivåene uten at det oppstår skadevirkninger på helse. Dette er et nivå de aller fleste kan utsettes for uten at det oppstår skadevirkninger på helse.

Nasjonale mål

Norge har satt nasjonale mål om å redusere lokal luftforurensning slik at helsa vår ikke skades. Hensikten med en slik målsetting er å bidra til en utvikling der færrest mulig får negative helseeffekter av forurenset uteluft.

Nasjonale mål og luftkvalitetskriteriene er nå de samme verdiene for PM10 og PM2,5 og NO2.

Verdens helseorganisasjons (WHO) retningslinjer

WHO har retningslinjer for hva som regnes som trygg luftkvalitet. Disse retningslinjene er strengere enn Norges nasjonale mål, luftkvalitetskritene og grenseverdiene i forurensningsforskriften.

Oversikt over ulike grenser for nivåer av luftforurensning
  Grenseverdier i forurensningsforskriften kap. 7 Nasjonale mål Luftkvalitetskriterier WHO’s retningslinjer
PM2,5 Årsmiddel:
10 μg/m3
Årsmiddel:
8 μg/m3
Årsmiddel:
5 μg/m3
Døgnmiddel:
15 μg/m3
Årsmiddel:
5 μg/m3
Døgnmiddel:
15 µg/m3
PM10 Årsmiddel:
20 μg/m3
Døgnmiddel:
50 μg/m3
(25 tillatte overskridelser per år)
Årsmiddel:
20 μg/m3
Årsmiddel:
15 μg/m3
Døgnmiddel:
30 μg/m3
Årsmiddel:
15 μg/m3
Døgnmiddel:
45 µg/m3
NO2  Årsmiddel:
40 μg/m3
Timesmiddel:
200 μg/m
(18 tillatte overskridelser per år)
Årsmiddel:
30 μg/m3
Årsmiddel:
10 μg/m3
Døgnmiddel:
25 µg/m3
Timesmiddel:
100 µg/m3
15 minuttersmiddel: 300 µg/m3
Årsmiddel:
10 μg/m3
Døgnmiddel:
25 µg/m3

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520)

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) gir konkrete anbefalinger om hvordan vi kan sikre best mulig luftkvalitet der folk bor og oppholder seg. Anbefalingene i retningslinjen er veiledende.

Retningslinjen gjør det enklere å finne hvilke områder som egner seg til forskjellig type utbygginger, og skal sikre at det blir tatt hensyn til lokal luftkvalitet i planarbeidet. Den vil kunne hindre at barnehager, skoler, boliger og parker havner i områder med mye luftforurensning.