Statens vegvesen vil fortsette å bruke miljøfartsgrense på utsatte steder.

Positivt for helsa

Miljøfartsgrensen bidrar til å overholde lovpålagte grenseverdier for svevestøv. Tiltaket gir bedre luftkvalitet og reduserer helsebelastningen for befolkningen, særlig de som er i utsatte grupper for helseplager forårsaket av veistøv.

Det foreligger flere studier fra ulike institutt både i Norge, Sverige og Finland som viser at tiltaket gir god effekt og en positiv samfunnsøkonomisk nytteverdi.

Lavere fartsgrenser reduserer konsentrasjoner av svevestøv både fordi det genereres mindre støv, men også fordi lavere fart gir mindre turbulensvind fra kjøretøyene – noe som gjør at mindre støv virvles opp i lufta og spres.

Miljøfartsgrense har også noen positive sideeffekter:

  • Det reduserer støy
  • Det reduserer trafikkulykker

Miljøfartsgrense i Oslo

Redusert fartsgrense 60 km/t innføres i Oslo fra 1. november. Om våren blir tiltaket avsluttet innen starten av mai, etter at vårrengjøringen er gjennomført.

Tiltaket gjelder følgende strekninger:

  • Rv 4 Sinsen-Grorud
  • Ring 3 Ryen-Granfosstunnelen
  • E18 Hjortnes-Lysaker (gjelder hverdager fra 06:00-22:00)
  • Rv 163 Østre Aker vei Økern-Stovner

I 2021 ble det gjennomført et prøveprosjekt med dynamisk styrt miljøfartsgrense  i Oslo på oppdrag fra Samferdselsdepartement. Evalueringen viste at det var vanskelig å anbefale dette som en god løsning for miljøfartsgrensen.

Test av miljøfartsgrense i Trondheim

På E6 i Trondheim er det satt opp variable fartsgrenseskilt, slik at de kan sette ned farten ved behov. Tiltaket ble testet i 2019 og viser at nedsatt fartsgrense reduserte svevestøvnivået med 21 - 25 prosent. 

Lovhjemmel

Som følge av overskridelser eller fare for overskridelser av grenseverdien for svevestøv i forurensningsforskriften kapittel 7 kan Statens vegvesen vedta reduserte fartsgrenser på det statlige vegnettet. Tiltaket er hjemlet i lov av 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 6, tredje ledd.