Miljøfartsgrense gir positiv effekt - Statens vegvesen vil fortsatt bruke miljøfartsgrense for å bedre luftkvaliteten i Oslo vinterstid.

Positivt for helsa

Miljøfartsgrensa bidrar til å overholde lovpålagte grenseverdier for svevestøv. Tiltaket gir bedre luftkvalitet og reduserer helsebelastningen for Oslos befolkning, særlig de som opplever store helseplager forårsaket av veistøv.

Det foreligger flere studier fra ulike institutt fra både Norge, Sverige og Finland som viser at dette gir effekt, og at tiltaket gir en positiv samfunnsøkonomisk nytteverdi.

Tiltaket gjelder følgende strekninger

  • Rv 4 Sinsen-Grorud
  • Ring 3 Ryen-Granfosstunnelen
  • E18 Hjortnes-Lysaker (gjelder hverdager fra 06:00-22:00)
  • Rv 163 Østre Aker vei Økern-Stovner

Varighet

Redusert fartsgrense 60 km/t innføres fra 1. nov. Om våren vil tiltaket avsluttes i løpet av april.

Forsøksordning vinteren 2021

Statens vegvesen vil gjennomføre en forsøksordning denne vinteren, der vi skal bruke miljøfartsgrense på de dager behovet for tiltak er størst. Dette starter i løpet av februar og varer ut denne vintersesongen.

For å kunne analysere dette i ettertid må vi gjennomføre forsøket bare på noen utvalgte forsøksstrekninger, mens de resterende vegene skal ha ordinær miljøfartsgrense (60 km/t) hele sesongen. Da har vi både data fra forsøket og data fra referansestrekningene.

Dette forsøket gjennomføres etter en bestilling fra Samferdselsdepartementet. 

Lovhjemmel

Som følge av overskridelser eller fare for overskridelser av grenseverdien for svevestøv i forurensningsforskriften kapittel 7 kan Statens vegvesen vedta reduserte fartsgrenser på det statlige vegnettet. Tiltaket er hjemlet i lov av 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 6, tredje ledd.

 

Luftkvalitet