Undersøkelser om befolkningens reisevaner gir kunnskap og data som brukes i nasjonal transportplanlegging.

Resultatene fra reisevaneundersøkelsen brukes blant annet til samferdselsstatistikk, analyser av hvordan og hvorfor vi reiser, og i transportmodeller som anslår konsekvenser av ulike samferdselstiltak. Tallene er også grunnlag for arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP).

Reisevaneundersøkelsen gjøres nå (fra 2016) kontinuerlig i motsetning til hvert fjerde år som tidligere. Undersøkelsene gjennomføres på omtrent samme måte, slik at vi kan sammenligne resultater for å se om reisevanene endrer seg over tid.

Den siste fireårige reisevaneundersøkelsen ble gjort i 2014. Undersøkelsene er blitt gjennomført med jevne mellomrom siden 1985. 

Samferdselsdepartementet, Avinor, Jernbanedirektoratet, Kystverket, Nye Veier, Statens vegvesen og de ni byområdene står bak undersøkelsen. Flere konsulenter bidrar i arbeidet. 

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen