Reisevaneundersøkelsen 2018/2019 viser at 20 prosent av daglige reiser var til fots, fem prosent på sykkel og 11 prosent kollektivt. 53 prosent kjørte bil.

Rapporten presenterer nøkkeltall samlet for årene 2018 og 2019. Datamaterialet fra de to årgangene er slått sammen, tilført felles vekting, og brukes som et ettårig materiale slik at resultatene viser nøkkeltall for et gjennomsnittsår.

Kollektivandelen økte jevnt – særlig i Oslo

En jevn økning i kollektivandelen har vært et stabilt trekk gjennom årene med reisevaneundersøkelser. Mye av økningen kan knyttes til de største bykommunene og områdene rundt.

Høyest kollektivandel (30 prosent av reisene) hadde befolkningen i Oslo. Halvparten av kollektivreisene i Oslo var med bane (trikk eller T-bane), og mer enn en tredjedel med buss.

Bosatte i Bergen, Trondheim og Stavanger hadde lavere kollektivandeler enn Oslo, og buss var det viktigste kollektivtransportmiddelet. 

Mer enn halvparten av reisene ble gjort som bilfører

Bilandelene varierer litt, men for bilførere og passasjerer samlet ser bilbruken på reiser svært stabil ut.

Nasjonale tall

  • Bilførerandel: 53 prosent
  • Kollektivandel: 11 prosent
  • Sykkelandel: 5 prosent
  • Gangandel: 20 prosent

Reisevaneundersøkelsen 2018/2019

Denne rapporten presenterer nøkkeltall for et samlet datagrunnlag fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen i 2018/2019 (RVU 2018/19). Nær 90 000 personer over 13 år bleintervjuet i toårsperioden 2018-2019

I RVU 2018/19 kan nye intervjumetoder ha bidratt til lavere reisetall, både ved å fange opp flere som ikke reiste, og ved noe underrapportering av korte ærender. RVU 2018/19 inneholder dermed færre og i gjennomsnitt lengre reiser enn RVU 2013/14.

Undersøkelsen er finansiert av Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Nye veier AS, Kystverket og Avinor. Data er samlet inn av Epinion, og rapporten er utarbeidet av Transportøkonomisk institutt (TØI).