Reisevaneundersøkelsen 2020 viser at det var vesentlig færre daglige reiser pr person enn tidligere år.

I 2020 ble det rapportert 2,35 daglige reiser pr person, en reduksjon fra 2,82 i 2018/2019. 2020 var et spesielt år med koronapandemi, og mye av reduksjonen i antall reiser kan tilskrives dette. Likevel fremkommer det en synkende trend i daglige reiser fra 2009 til 2020.

Den største endringen ser vi i kollektivtransporten, der andelen reiser sank fra 11 prosent i 2018/2019 til 8 prosent i 2020. 

Flere fakta

  • 56 prosent mener tilgang til kollektivtransporten er god
  • 54 prosent av alle reiser skjer med bil 

  • 10 prosent reiser som bilpassasjer
  • 90 prosent blant de over 18 år oppgir at de har førerkort for bil
  • 23 prosent reiser til fots
  • 4 prosent reiser med sykkel
  • Arbeidsreiser har en nedgang fra 21 prosent i 2018/2019 til 19 prosent i 2020.

Reisevaneundersøkelsene er grunnlag for planlegging og modellutvikling innenfor transportsektoren, og blir blant annet brukt i arbeidet med stortingsmeldinger og Nasjonal Transportplan (NTP) og regional areal- og transportplanlegging.

Opinion AS har gjennomført Nasjonal reisevaneundersøkelse 2020 på vegne av Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet, Bane NOR SF, Nye Veier AS, Avinor og Kystverket.