Håndbok N302 beskriver vegoppmerkingssystemet og hvordan dette skal anvendes. Med vegoppmerking menes oppmerking på vegdekket med linjer, symboler og tekst med den farge og form og betydning som angitt i skiltforskriften.

Vegoppmerkingen skal utføres på en ensartet og konsekvent måte over hele landet. Normalen er derfor bindende for vegmyndighetene.

Vegoppmerking er en viktig del av det systemet som leder, varsler, regulerer og informerer trafikantene i veg – og trafikksystemet.

Ved spørsmål og innspill knyttet til håndbok N302, benytt e-post: N302@vegvesen.no