Håndbok N400 stiller krav til prosjektering av bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner i det offentlige vegnett. Med andre bærende konstruksjoner forståes bl.a. løsmassetunneler, skredoverbygg, støttemurer.

Håndboka gjelder alle faser i konstruksjonens bygge- og brukstid (fastsatt til 100 år). Det vil si både for større reparasjoner, forsterkning og ombygging. Også midlertidige bruer er på listen. Den forutsetter bruk av Standard Norges sikkerhets-, last- og materialstandarder, det vil si NS-EN serien, også kalt Eurokoder. Som del av prosjekteringen omtaler håndboken blant annet arbeidet med å fremskaffe nødvendig prosjekteringsmateriale, valg av brutype, konstruktiv utforming, bestemmelse av laster med kombinasjoner, beregning og dimensjonering, tegning, konkurransegrunnlag, dokumentasjon, godkjenning og arkivering.

Målet er robuste konstruksjoner med tilfredsstillende seighet og sikkerhet mot brudd. At de er utformet og utstyrt optimalt med hensyn til trafikksikkerhet. Trafikantene skal ikke føle ubehag på grunn av uheldige deformasjoner eller svingninger(rystelser). Materialvalg og utforming er avgjørende for å oppnå tilstrekkelig bestandighet og funksjonsdyktighet. Disse kvalitetene legger grunnlaget for drift- og vedlikeholdseffektiviteten og påvirker dermed både økonomien, framkommeligheten og HMS-resultatene for konstruksjonens brukstid.

Ved spørsmål og innspill knyttet til håndbok N400, benytt e-post: