Statens vegvesen utgir vegnormaler, retningslinjer og veiledninger.

Vegnormaler er hjemlet i lovverk og gjelder all offentlig veg/gate, både for Statens vegvesen og andre myndigheter. Vegnormalene er kravdokumenter. Mer om vegnormaler finner du under Vegnormalene.

Retningslinjer gjelder kun for riksveg og for Statens vegvesen, og er hjemlet i lovverk eller i instruks fra vegdirektøren. Retningslinjene gjelder også for konsulenter og entreprenører som gjør oppdrag for Statens vegvesen.

Veiledninger er hjelpedokumenter som understøtter vegnormalene. De inneholder utdypende fagstoff utover det som står i vegnormalene og beskriver mer i detalj hvordan normalkravene kan brukes.

Vegnormaler, retningslinjer og veiledninger revideres på ulike tidspunkt. Dersom det er ulikheter i innhold mellom vegnormal, retningslinje og veiledning, er det alltid vegnormalen som gjelder. Dersom det er motstridende krav i en veiledning og retningslinje, er det retningslinjen som gjelder. Dersom det er motstridende krav mellom to vegnormaler ber vi om at Tverrfaglig vegnormalgruppe kontaktes slik at det kan avklares hva som er gjeldende krav.

Vi har laget en oversikt over håndbøkene inndelt etter hovedtema (PDF)