Nødnett er samfunnskritisk infrastruktur i daglig bruk av nødetatene og andre brukere med nød- og beredskapsansvar.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) eier, drifter og forvalter Nødnett på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet (JD). DSB har leverandøravtale om drift og vedlikehold av Nødnett med Motorola Solutions.

I følge N500 har vegmyndighet ansvar for at det blir etablert Nødnett og kringkasting i alle vegtunneler lengre enn 500 meter. Statens vegvesen bygger infrastruktur som er nødvendig for å bygge Nødnett-dekning i tunnel.

I tunnel bygges det Nødnett-dekning i alle bergrom der personell kan ferdes. Det vil si i selve tunnelrommet, i tekniske bygg, tverrslag, rømningstunneler og pumpesumper.

Distribusjon av Nødnett-signaler i tunnel skjer via strålekabel, som er å betrakte som en kontinuerlig antenne. Dette gir jevn og forutsigbar brannsikker dekning. Selv om strålekabelen skulle bli skadet i forbindelse med for eksempel brann, vil det fortsatt være Nødnett-dekning i tunnelen under og etter brannen.

Statens vegvesen er godkjent Nødnett-bruker, og vegtrafikksentralene har installert Nødnett-kontrollrom (ICCS).

Ansvar for bruk av Nødnett i Statens vegvesen er lagt til Transport og samfunn / Trafikkstyring og beredskap.

Den tekniske kompetansen når det gjelder Nødnett er ivaretatt på Drift og vedlikehold / Fagressurs Elektro  Personellet her har lang erfaring i utbygging av Nødnett og bruk av radio generelt.

Spørsmål om dekning og bruk av Gateway og DMO repeater kan rettes til