For tunneler på riksvegnettet kan Vegdirektoratet gi unntak fra kravet om at hel eller delvis stengning av kjørefelt alltid skal begynne utenfor tunnelen.

Tunnelsikkerhetsforskriftens vedlegg I, pkt. 3.3 Arbeid i tunneler sier at hel eller delvis stengning av kjørefelt grunnet planlagte bygge- eller vedlikeholdsarbeider alltid skal begynne utenfor tunnelen. Hensikten med bestemmelsen er å unngå opphoping av kjøretøy inne i tunnelen, samt farlige manøvrer knyttet til feltskifte, fartsreduksjon og lignende, som sammen kan føre til alvorlige hendelser.

Begrensede unntak

Etter tunnelsikkerhetsforskriften § 8 første ledd, skal alle tunneler som omfattes av forskriften oppfylle minstekravene til sikkerhet fastsatt i forskriftens vedlegg I og II. Begrensede unntak fra minstekravene kan likevel tillates, forutsatt at en søknad fremmes i henhold til tunnelsikkerhetsforskriften vedlegg I pkt. 1.2.1, med følgende opplysninger:

  • de(t) planlagte begrensede unntak,
  • de tvingende grunnene til det planlagte begrensede unntak,
  • de øvrige risikoreduserende tiltakene som skal iverksettes eller styrkes for å sikre minst et likeverdig sikkerhetsnivå, herunder beviser for dette i form av en analyse av de aktuelle risikoer.

Bakgrunn for at Vegdirektoratet kan gi unntak

For tunneler på det transeuropeiske vegnettet (TEN-T), skal søknaden i utgangspunktet oversendes EFTAs overvåkingsorgan og kommisjonen. Vegdirektoratet søkte i brev av 12. oktober og 28. november 2011 EFTAs overvåkningsorgan om å kunne innvilge unntak fra forskriftens krav i vedlegg I pkt. 3.3, uten å måtte sende en individuell søknad til overvåkingsorganet i hvert enkelt tilfelle. Søknaden gjaldt følgende to situasjoner:

  1. Ved fjelloverganger der kjøretøy må vente på snøfjerningsutstyr eller bedring i værforhold.
  2. Ved vedlikeholdsarbeid i ettløpstunneler med lav ÅDT.

Bakgrunnen for søknaden var at for tunneler som er bygget i områder med spesiell naturfare, for eksempel jordras, steinsprang eller snøskred, kan stengning av kjørefelt utenfor tunnelen medføre risiko. Dårlig vær, for eksempel ved stenging eller styrt trafikkavvikling av fjelloverganger, kan også utgjøre en fare. I slike tilfeller kan det anses som tryggere å stenge kjørefelt inne i tunnelen. 

Søknaden ble akseptert.

I brev fra Samferdselsdepartementet av 8. april 2016 ble det videre bekreftet at også for øvrige tunneler som omfattes av tunnelsikkerhetsforskriften for riksveg, kan Vegdirektoratet som forvaltningsmyndighet etter § 4 tillate begrensede unntak fra pkt. 3.3., forutsatt av søknaden fremmes i henhold til vedlegg I pkt. 1.2.1.

Søknad om unntak

Ved søknad om unntak fra pkt. 3.3. betyr det at følgende punkter skal beskrives:

  • Det planlagte begrensede unntaket.
  • De tvingende grunnene til unntaket, grunngitt gjennom en risikoanalyse som viser at risikoen ved å begynne stenging av kjørefelt inne i tunnelen er lavere enn ved å begynne stenging utenfor.
  • Risikoreduserende tiltak som iverksettes for å kompensere for risikoen ved å begynne stengning inne i tunnel.

Søknaden sendes Vegdirektoratet til

Vegdirektoratets avgjørelse er journalpliktig og vil sammen med de ovennevnte opplysninger lagres i gjeldende arkivsystem.

Krav om arbeidsvarsling

Avgjørelsen om unntak er ikke en godkjenning av arbeidsvarslingplan, men skal legges ved som dokumentasjon ved søknad om arbeidsvarslingsplan.