For tunneler på riksvegnettet kan Vegdirektoratet gi unntak fra kravet om at hel eller delvis stengning av kjørefelt alltid skal begynne utenfor tunnelen.

Tunnelsikkerhetsforskriftens vedlegg I punkt 3.3. Arbeid i tunneler, sier at hel eller delvis stengning av kjørefelt grunnet planlagte bygge- eller vedlikeholdsarbeider alltid skal begynne utenfor tunnelen. Hensikten med bestemmelsen er å unngå opphoping av kjøretøy inne i tunnelen, samt farlige manøvrer knyttet til feltskifte, fartsreduksjon og lignende, som sammen kan føre til alvorlige hendelser.

I noen tilfeller kan det imidlertid være tryggere å begynne stengning inne i tunnelen. Dette gjelder tunneler som er spesielt utsatt for naturfarer som ras, skred eller steinsprang. I slike tilfeller kan tunnelforvalter søke Vegdirektoratet om unntak etter tunnelsikkerhetsforskriftens vedlegg I punkt 1.2.1., som sier at begrensede unntak kan tillates på visse vilkår.

Kravet om at hel eller delvis stengning alltid skal begynne utenfor tunnelen gjelder kun ved planlagte bygge- og vedlikeholdsarbeider. Det er følgelig ikke nødvendig å søke unntak fra bestemmelsen i forbindelse med driftsoppgaver som for eksempel ved snøfjerning på fjelloverganger.  

Søknad om unntak

Ved søknad om unntak fra punkt 3.3. etter punkt 1.2.1. skal følgende punkter beskrives:

  • Det planlagte unntaket.
  • De tvingende grunnene til unntaket, grunngitt gjennom en risikoanalyse etter § 10 som viser at risikoen ved å begynne stenging av kjørefelt inne i tunnelen er lavere enn ved å begynne stenging utenfor.
  • Risikoreduserende tiltak som iverksettes for å kompensere for risikoen ved å begynne stengning inne i tunnel.

Tunnelforvalter sender søknaden til Vegdirektoratet på

Vegdirektoratets avgjørelse er journalpliktig og vil sammen med de ovennevnte opplysninger lagres i gjeldende arkivsystem.

Krav om arbeidsvarsling

Avgjørelsen om unntak er ikke en godkjenning av arbeidsvarslingplan, men skal legges ved som dokumentasjon ved søknad om arbeidsvarslingsplan.

Bakgrunnen for at Vegdirektoratet kan gi unntak

For tunneler på det transeuropeiske vegnettet (TEN-T), skal søknad om unntak etter 1.2.1. i utgangspunktet oversendes EFTAs overvåkingsorgan og kommisjonen. Vegdirektoratet søkte i brev av 12. oktober og 28. november 2011 EFTAs overvåkningsorgan om å kunne innvilge unntak fra forskriftens krav i vedlegg I punkt 3.3., uten å måtte sende en individuell søknad til overvåkingsorganet i hvert enkelt tilfelle. Søknaden gjaldt følgende to situasjoner:

  • Ved fjelloverganger der kjøretøy må vente på snøfjerningsutstyr eller bedring i værforhold.
  • Ved vedlikeholdsarbeid i ettløpstunneler med lav ÅDT.

Bakgrunnen for søknaden var at for tunneler som er bygget i områder med spesiell naturfare, for eksempel jordras, steinsprang eller snøskred, kan stengning av kjørefelt utenfor tunnelen medføre risiko. Det ble også argumentert for at dårlig vær, for eksempel ved stenging eller styrt trafikkavvikling av fjelloverganger, også kan utgjøre en fare. I slike tilfeller kan det anses som tryggere å stenge kjørefelt inne i tunnelen. 

Søknaden ble akseptert. Imidlertid presiserte overvåkningsorganet at situasjoner der kjøretøy må vente på snøfjerningsutstyr ikke faller inn under pkt. 3.3., siden denne bestemmelsen kun gjelder planlagte bygge- eller vedlikeholdsarbeider.

I brev fra Samferdselsdepartementet av 8. april 2016 ble det videre bekreftet at også for øvrige tunneler som omfattes av tunnelsikkerhetsforskriften for riksveg, kan Vegdirektoratet som forvaltningsmyndighet etter § 4 tillate begrensede unntak fra pkt. 3.3., forutsatt av søknaden fremmes i henhold til vedlegg I pkt. 1.2.1.

Vegdirektoratet, februar 2024