Les mer om kravene til undervisningspersonell i trafikkopplæringen.

Forskrift om trafikkopplæring og førerprøve setter krav til lærernes utdanning.

Generelle krav til undervisningspersonell

  • Undervisningspersonell må ha førerrett for den klassen som det skal gis undervisning i.
  • Undervisningspersonell må følge med i den faglige utviklingen og kan pålegges å delta i offentlig godkjente kurs. Fortsatt godkjenning kan gjøres betinget av at læreren består eventuelle prøver i samband med slike kurs.
  • Trafikklærer som ikke lenger fyller helsekravene, plikter å melde fra om dette til Statens vegvesen.
  • Undervisning i førstehjelp kan bare gis av personer med instruktørgodkjenning fra Norsk Førstehjelpsråd. Kravene til undervisningspersonell i første til tredje kulepunkt behøver ikke være oppfylt for å kunne undervise i førstehjelp.

Godkjenning av trafikklærere

Den som skal ha godkjenning som trafikklærer, må foruten å tilfredsstille kravene i vegtrafikkloven § 27 første ledd

  • i minst tre år sammenhengende ha hatt førerrett i den klassen som det skal gis undervisning i
  • fylle de helsekrav som er fastsatt for å kunne få førerrett i klasse D, jf. forskrift om førerkort m.m. av 19. januar 2004 nr. 298
  • ha grunnutdanning for trafikklærere og bestått eksamen fra Nord universitet, avdeling for trafikklærerutdanning eller tilsvarende

Godkjenning som trafikklærer gis av Statens vegvesen

Statens vegvesen registrerer godkjenningen i Trafikkskole-, sensor- og kursarrangørregisteret (TSK-registeret), hvor det skal fremgå hvilke klasser vedkommende kan undervise i. 

Godkjenning av trafikklærere og faglige ledere med utdanning fra andre land

Godkjenning som trafikklærer kan også gis til personer som har tilegnet seg tilsvarende kvalifikasjoner i annen EØS-stat eller Sveits gjennom utdannelse og yrkeserfaring.

Disse søknadene behandles etter regelverket.

Det kan stilles krav om prøveperiode eller egnethetsprøve i samsvar med yrkeskvalifikasjonsforskriften.

Godkjenning som trafikklærer kan også gis til personer som har tilegnet seg tilsvarende kvalifikasjoner i øvrige land gjennom utdannelse og yrkeserfaring.

Tilsvarende gjelder godkjenning som faglig leder på bakgrunn av yrkeskvalifikasjoner fra annen EØS-stat eller Sveits. Merk at man ikke kan få godkjenning som faglig leder før man har virket som trafikklærer i Norge i minst tre år, jf. § 6-14 første ledd.

Vi gjør oppmerksom på at det er et krav at søkeren har tilstrekkelige norskkunnskaper til å kunne utøve yrket sitt på en tilfredsstillende måte, jf. yrkeskvalifikasjonsloven § 12 og trafikkopplæringsforskriften § 6-2 første ledd bokstav d.

Arbeidsgiver skal påse at språkkunnskapene er tilstrekkelige, jf. forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner § 8-3. I tillegg vil vedtak og eventuelle utligningstiltak være på norsk.

Undervisningspersonell i det offentlige skoleverk

For å kunne undervise ved øvingskjøring kreves det godkjenning som trafikklærer i den aktuelle førerkortklassen, dersom ikke annet er fastsatt i denne forskriften.

For å kunne undervise på trafikalt grunnkurs kreves godkjenning som trafikklærer, eller at læreren har pedagogisk utdanning som tilsvarer kravene til lærere i det offentlige skoleverk og har spesialutdanning godkjent av Vegdirektoratet.

Lærere i ungdomskolen som tidligere har undervist på mopedopplæringen, kan undervise på trinnene 2 - 4.

Spesielle krav til undervisningspersonell

Klassene A1 og A

For å kunne undervise i klassene A1 og A kreves det godkjenning som trafikklærer, førerrett etter bestått førerprøve i klasse A1 eller A og spesialutdanning fra Nord universitet, avdeling for trafikklærerutdanning, eller tilsvarende.

Klasse M 146

Undervisningspersonell på tohjuls moped skal være godkjent trafikklærer i klasse M 146, eller ha pedagogisk utdanning som tilsvarer kravene til lærere i det offentlige skoleverk og spesialutdanning godkjent av Vegdirektoratet. I tillegg kreves førerrett i minst 2 år etter bestått førerprøve i klasse A1 eller A.

Klasse S

Undervisningspersonell i klasse S skal være godkjent trafikklærer eller ha pedagogisk utdanning som tilsvarer kravene i det offentlige skoleverk. I tillegg må de ha spesialutdanning fra Høgskolen i Finnmark, eller tilsvarende utdanning som er godkjent av Vegdirektoratet.

Tunge klasser (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE)

 For godkjenning som trafikklærer i klassene C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D og DE kreves utdanning for opplæring på tunge kjøretøy fra Nord universitet, avdeling for trafikklærerutdanning, eller tilsvarende.

Kurs i ulykkesberedskap

Undervisningspersonell på kurs i ulykkesberedskap skal være godkjent lærer på tunge kjøretøy og ha spesialutdanning i brannberedskap, skadestedsledelse og førstehjelp fra Nord universitet, avdeling for trafikklærerutdanning, eller tilsvarende. Minst 1 dag av spesialutdanningen skal være undervisningsmetodikk.

Kurs i sikring og merking av last for klassene BE, D1E, DE og T

 Undervisningspersonell på kurs i sikring og merking av last for klassene BE, D1E, DE og T skal være trafikklærer og ha gjennomført kurs i sikring av last for klassene C1 og C. 

Kurs i sikring av last for klassene C1 og C

Undervisningspersonell på kurs i sikring av last skal være godkjent lærer på tunge kjøretøy og ha spesialutdanning i emnet fra Nord universitet, avdeling for trafikklærerutdanning, eller tilsvarende. Minst en dag av spesialutdanningen skal være undervisningsmetodikk.

Personer som har en spesialutdanning i undervisning i lastsikring før 1. januar 2005, kan undervise på kurs i sikring av last, forutsatt at de har gjennomført en dag opplæring i undervisningsmetodikk ved Nord universitet, avdeling for trafikklærerutdanning, eller tilsvarende.

I tillegg skal en person som har førerrett i klasse C og truckførerbevis, assistere ved demonstrasjonene og ved de praktiske øvelsene. 

Sikkerhetskurs på bane for klassene C, D og CE

Undervisningspersonell ved sikkerhetskurs på bane skal være godkjent lærer på tunge kjøretøy.

På hvert kurs skal det være minst én lærer som har gjennomgått spesialutdanning som instruktør for tunge kjøretøy ved glattkjøringsbaner, eller som har undervist på minst 15 obligatoriske kurs på bane tidligere.

En lærer kan undervise inntil 9 timer på banen per dag.