Statens vegvesen utarbeider en plan for ytre miljø, (YM-plan) for alle prosjekter og kontrakter.

Ytre miljø skal ivaretas i hele livsløpet til veien og omfatter støy, vibrasjoner, luftforurensning, forurensning av jord og vann, landskapsbilde/bybilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø, kulturmiljø, energiforbruk, materialvalg og avfallshåndtering.

YM-planen er et rent byggherredokument som legges til grunn for beskrivelser og bestillinger i konkurransegrunnlaget for alle typer kontrakter i byggherrevirksomheten.

Det er utarbeidet mal for YM-plan med veileder. Mal er er utarbeidet i henhold til NS 3466:2009 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen.

Avfallspolitikk og avfallshåndtering

  • Statens vegvesen skal ha en forebyggende miljøstrategi
  • Statens vegvesen skal ligge i forkant av avfallsutviklingen
  • Stille krav til avfallsplan i kontrakter med entreprenørene
  • Stille krav til leverandører ved innkjøp
  • Ha fokus på kildesortering og gjenbruk