Med vegens eiendomsområde, mener vi det areal som er ervervet til offentlig vegformål.

Dersom vegetasjon som står inne på vegens eiendomsområde hindrer sikt eller er til skade eller ulempe for trafikantene, kan vegmyndigheten eller vegselskapet selv fjerne uønsket vegetasjon. Kantklipp kan være et eksempel på dette.

Med vegmyndighet mener vi den som etter veglova § 9 (Lovdata) er ansvarlig for vegen. Det vil si Statens vegvesen for riksveg, fylkeskommunen for fylkesveg og kommunen for kommunale veger.

Med «vegselskap» mener vi eksempelvis utbyggingsselskapet Nye Veier AS og OPS-selskaper (Offentlig og Privat Selskap) som begge er ansvarlig for å drifte deler av det offentlige vegnettet.