Eier/bruker(e) av privat avkjørsel ut mot offentlig veg er ansvarlig for å opprettholde tilstrekkelig sikt både i avkjørselen og for trafikken langs vegen.

Planting og tilvekst både på egen og naboens grunn innenfor siktsonene, kan føre til at vilkårene for avkjørselstillatelsen ikke lenger er ivaretatt.

Dersom eier eller bruker av avkjørselen ikke opprettholder tilstrekkelig sikt, kan vegmyndighetene med hjemmel i veglova § 43 (Lovdata) kreve at vegetasjon som hindrer sikt blir fjernet, men da på den som eier avkjørselen sin bekostning. Se også forskrift om avkjørsel fra offentlig veg (Lovdata).

Dersom eier eller bruker må fjerne vegetasjon på naboeiendommen for å oppnå tilstrekkelig frisikt, men ikke kommer til enighet med naboen, kan den som eier avkjørselen bruke hjemmelen om eiendomsinngrep i veglova § 53 (Lovdata). Alternativt kan vegmyndighetene fatte vedtak med hjemmel i veglova § 31, men da på den som eier avkjørselen sin bekostning.