Vegetasjon som står på naboens grunn, men som henger over eiendomsgrense til offentlig veg.

Dersom vegetasjon som står på naboens grunn henger over eiendomsgrensen til vegen på en slik måte at den hindrer sikt eller er til skade eller ulempe for trafikantene, kan vegmyndigheten eller vegselskapet, benytte seg av naboloven for å få fjernet vegetasjonen.

Med vegmyndighet mener vi den som etter veglova § 9 (Lovdata) er ansvarlig for vegen. Det vil si Statens vegvesen for riksveg, fylkeskommunen for fylkesveg og kommunen for kommunale veger.

Med «vegselskap» mener vi eksempelvis utbyggingsselskapet Nye Veier AS og OPS-selskaper (Offentlig og Privat Selskap) som begge er ansvarlig for å drifte deler av det offentlig vegnettet.

Regelverk

Med hjemmel i naboloven § 12 (Lovdata) kan vegmyndigheten og vegselskapet, kreve at vegetasjon som stikker over eiendomsgrensa fjernes når følgende vilkår foreligger:

  • Vegetasjonen må være til skade eller ulempe for trafikantene.
  • Vegmyndigheten eller vegselskapet har varslet eier av vegetasjonen og gitt eier eller rettighetshaver en rimelig frist til å fjerne vegetasjonen selv.

Ved bruk av nabolovens bestemmelser faller man utenfor forvaltningslovens saksbehandlingsregler. Krav fra en offentlig etat eller vegselskap som representant for staten, må likevel ivareta bestemmelsene i forvaltningsloven om likebehandling, saklighet og habilitet.

Framgangsmåte

Varsle

Aktuell vegmyndighet eller vegselskap må varsle vegetasjonseier om hva som ønskes fjernet. I varselet bør det opplyses hvilken skade eller ulempe vegetasjonen har for de som bruker vegen, fortauet eller gang- og sykkelvegen, for trafikksikkerheten og vedlikeholdet. Det bør også informeres om hvordan greinene vil bli fjernet dersom eier ikke fjerner dem selv.

Varselet bør vise til aktuell hjemmel i naboloven §12 og gi den som eier vegetasjonen en rimelig frist til å fjerne greinene selv.

Fjerning av trær og greiner kan først skje når varsel er gitt og vegetasjonen ikke er fjernet innen gitt frist.

Iverksetting

Dersom naboen eller den som eier vegetasjonen ikke fjerner vegetasjonen selv innen fristen, kan den som varslet fjerne ønsket vegetasjon. Hjemmelen i naboloven § 12 er en form for «selvtekts-hjemmel», men vilkårene om at vegetasjonen må være til skade eller ulempe og at varsel med frist er sendt, må være oppfylt.

Kostnader

Av naboloven §§ 2, 9 og 10 (Lovdata) kan en anta at arbeid og kostnader med å rette opp i forhold som er til skade eller ulempe for naboeiendommen, påligger den som er ansvarlig, det vil si den som eier vegetasjonen.

Sett i lys av bestemmelsene i veglova § 31 (Lovdata), mener vi at vegmyndigheten og vegselskapet som opptrer på vegne av det offentlige, bør være forsiktig med å hevde at arbeidet skal utføres på eiers bekostning selv om fjerning skjer etter bestemmelser i naboloven.

Ved uenighet

Fjerning av trær, greiner og røtter med hjemmel i nabolova § 12, er ikke et enkeltvedtak etter forvaltningslovens forstand som kan påklages. Dersom den som eier vegetasjonen mener at vilkår for å fjerne den ikke er tilstede og partene ikke kommer til enighet, kan den som eier vegetasjonen reise sivilt søksmål mot tiltakshaver.